Sala de premsa

Notes de premsa

Catalunya creixerà a l’entorn del 3% el 2018, malgrat l’inici de la desacceleració

Es revisen les previsions de creixement del PIB a la baixa fins al 3% el 2018 i al 2,5% el 2019 pel context internacional.

24/10/2018

La Cambra de Comerç de Barcelona presenta l’Informe de conjuntura del tercer trimestre i la revisió de les previsions anuals 2018-2019, amb una atenció especial en l’evolució del sector turístic.

L’economia manté un ritme de creixement elevat i constant fins al tercer trimestre i superior al del conjunt d’Espanya

Segons estimacions pròpies del Gabinet d’Estudis de la Cambra i AQR-Lab UB, l’evolució del PIB el tercer trimestre ha estat molt positiva, del 0,7%, idèntica a la dels dos trimestres anteriors, però les expectatives empresarials empitjoren i, com a conseqüència, el quart trimestre preveiem una moderació de la taxa de creixement del PIB trimestral, fins al 0,6%.

D’acord amb aquestes estimacions, el creixement interanual del PIB el tercer trimestre hauria estat del 2,9%, dues dècimes menys que el trimestre anterior. Malgrat aquesta lleugera moderació en el ritme de creixement interanual, Catalunya destaca per haver registrat durant 4 anys consecutius creixements del 2,8% o superiors.

De la mateixa manera, Catalunya continuaria registrant una taxa de creixement més elevada que el conjunt d’Espanya ja que, segons estimacions del Banc d’Espanya, l’economia espanyola hauria crescut el tercer trimestre un 0,6% en relació al trimestre anterior (una dècima menys que Catalunya) i un 2,5% en termes interanuals (quatre dècimes menys que Catalunya).

El mercat laboral mostra senyals d’afebliment des del segon trimestre

Les dades d’afiliacions a la Seguretat Social mostren una desacceleració pronunciada a Catalunya el segon i tercer trimestres de 2018. De fet, el nombre d’afiliats ha crescut un 2,4% el tercer trimestre, respecte al 3,1% del trimestre anterior. Per tant, la desacceleració ha estat de 7 dècimes, que se suma a la desacceleració de 6 dècimes del trimestre anterior (gràfic). Cal advertir que la taxa de creació d’ocupació del tercer trimestre és la més baixa dels últims 4 anys.

El creixement de l’ocupació a Catalunya se situa clarament per sota del conjunt d’Espanya, per segon trimestre consecutiu, un fet que no es produïa des de l’inici de la recuperació econòmica. Per sectors econòmics, tant la indústria com els serveis i la construcció registren una moderació en el ritme de creació d’ocupació, la qual cosa permet confirmar que la desacceleració és global.

Canvi d’expectatives empresarials per al quart trimestre de 2018

A banda de la pronunciada desacceleració en el creixement de l’ocupació, l’altra notícia més rellevant de l’Informe de conjuntura és l’empitjorament de la confiança empresarial per als propers mesos, especialment en el Comerç, i Hostaleria i Transport (gràfic).

L’Indicador que ens mostra aquest canvi en les expectatives empresarials és l’Indicador de Confiança Empresarial Harmonitzat (ICEH), que es calcula a partir de les enquestes de les cambres de comerç i l’IDESCAT. L’ICEH pateix un descens el quart trimestre respecte al trimestre anterior i,  si la comparació es fa interanual, Catalunya registraria els quatre trimestres de 2018 en taxes negatives (gràfic). Per tant, el 2018 marca un canvi en la tendència en les expectatives empresarials, que des de que es crea l’ICEH l’any 2013 havien evolucionat sempre a l’alça.

Tímida revisió a la baixa de les previsions per l’empitjorament de les perspectives mundials

Revisem a la baixa les nostres previsions econòmiques en una dècima el 2018 i dues dècimes el 2019, fins al 3% i al 2,5% respectivament. La revisió a la baixa d’una dècima el 2018 s’explica per un menor dinamisme de les exportacions.

Per al 2019, factors com el proteccionisme comercial o la pujada de tipus d’interès de l’euro, fan preveure un creixement més moderat del PIB, del 2,5%.

Segons el nostre quadre de previsions, la indústria continuarà sent el sector més dinàmic el 2018, amb un creixement del 4,6%, clarament superior al de la construcció (3,6%) i els serveis (2,6%). De fet, bona part del diferencial de creixement amb Espanya s’explica precisament per la millor evolució del sector industrial a Catalunya.