Sala de premsa

Notes de premsa

El Berguedà tanca el tercer trimestre amb la xifra més alta d’afiliacions en un mes de setembre des del 2012

Concretament, la comarca ha assolit les 15.862 afiliacions, una xifra rècord, tot i registrar un creixement interanual de l’1,6% menor que el del conjunt català 3,3%.

El mercat del treball del Berguedà ha evolucionat positivament durant el tercer trimestre de l’any, període en el qual la comarca ha assolit la segona xifra més elevada de llocs de treball en un mes de setembre des del 2009 i la millor dada d’afiliació segons residència padronal per a un mes de setembre des del 2012. Paral·lelament, la xifra d’empreses continua creixent, però a un ritme més moderat que el del conjunt de Catalunya. 

Aquestes són les principals conclusions que es desprenen de l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball al Berguedà elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona i que a partir d’aquest trimestre incorpora una infografia amb les principals dades econòmiques que recull la publicació.  

Es redueix tímidament el nombre de comptes de cotització industrials 

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha augmentat un 0,7% a finals de setembre de 2022 respecte a un any enrere, fins a les 1.234 empreses; aquesta evolució és lleugerament menys intensa que la registrada pel conjunt de Catalunya (0,9%). Tanmateix, respecte al període anterior (juny de 2022) es registra un lleuger descens de 15 comptes de cotització (-1,2%). 

Per sectors, el teixit empresarial respecte a l’any anterior s’ha mantingut a la construcció i als serveis, mentre que la indústria el nombre d’empreses ha disminuït lleugerament (-0,7%). 

Segons la grandària, el nombre d’empreses ha crescut als dos trams de menor dimensió: un 0,5% entre les empreses fins als 9 treballadors i el 2,8% entre les empreses de 10 a 49 treballadors; mentre que s’ha mantingut en els dos trams de més dimensió (de 50 a 249 treballadors i 250 i més treballadors). 

El nombre d’assalariats creix a les microempreses i les pimes durant el tercer trimestre 

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca ha augmentat un 3,9% respecte a un any enrere fins als 11.530, la segona xifra més elevada des de desembre del 20081, només per darrere de la del trimestre anterior. Aquest creixement és més intens que el registrat pel conjunt de Catalunya (3,6%).  

Segons el tipus de règim d’afiliació, el nombre de llocs de treball descendeix respecte a l’any anterior amb major intensitat entre els assalariats que entre els autònoms (un -1,1% i un -0,4%, respectivament). Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms disminueix a tots els sectors respecte a l’any anterior, a excepció dels serveis que es manté. En canvi, els assalariats han augmentat a tots els grans sectors econòmics, excepte als serveis (-3,8%). 

Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats ha crescut anualment entre les microempreses (fins a 9 treballadors), les petites empreses (de 10 a 49 treballadors) i les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors) —un 0,2%, un 4,4% i un 3,7%, respectivament; mentre que entre les empreses grans (de 250 treballadors i més) ha minvat un 21,9%. 

Xifra històrica d’afiliació segons residència padronal al tercer trimestre 

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 1,6% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 15.862 persones a finals de setembre de 2022, la xifra més elevada per aquest mes des del 2012 (inici de la sèrie disponible). Tanmateix, aquesta evolució és menys intensa que la registrada pel conjunt de Catalunya (3,3%) 

El creixement ha estat lleugerament més intens entre els homes (1,7%) que les dones (1,4%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, entre el 0,1% de les persones entre 30 i 44 anys i el 3,2% de 45 a 54 anys. Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu d’afiliats del 12,8% entre les persones de nacionalitat estrangera —que representen el 8,9% del total—, en front del 0,6% dels afiliats de nacionalitat espanyola.  

Si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 38% més); el motiu de la diferència és que molts treballadors residents al Berguedà es traslladen a una comarca diferent per treballar. 

La xifra més baixa d’atur per aquest mes des del 2007  

El nombre de persones aturades registrades a les Oficines de Treball a la comarca ha estat de 1.745 persones al tancament de setembre, la xifra més baixa per aquest mes des del 2007. Respecte a l’any anterior, es registra un descens del 3,9% al setembre, el menys intens des del juny del 2021 i menor al registrat al conjunt de Catalunya (-6,4%). 

Per sexe, la reducció anual és més elevada entre els homes (-5,7%) que entre les dones (-2,5%). Per grans grups d’edat, l’atur ha disminuït entre les persones de 30 a 44 anys i de 45 a 54 anys (un -14,3% i un -7,4%, respectivament); mentre que ha augmentat entre les més joves (menors de 30 anys) i entre les de 55 anys i més (un +12,4% i un +1,5%, respectivament). Per últim, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació, en major o menor mesura, excepte entre els tècnics i professionals de suport (+4,8%) i els professionals científics i intel·lectuals (+0,9%). 

L’estimació de la taxa d’atur registral se situa en el 9,9% al setembre, la xifra més baixa per aquest mes des del 2008, però una dècima més elevada que la del trimestre anterior i tres dècimes per sobre la registrada al conjunt de Catalunya (9,6%).