Sala de premsa

Notes de premsa

El mercat de treball de l’Alt Penedès registra xifres històriques

La comarca assoleix la xifra més alta de llocs de treball des de setembre del 2008, registrant-ne 42.195.

L’Alt Penedès tanca un trimestre més assolint xifres rècord en termes de llocs de treball i d’afiliació a la Seguretat Social. Concretament, a 30 de juny, la comarca compta amb 42.195 llocs de treball i 48.671 persones afiliades, un 2,5% i un 3,1% més que fa un any, respectivament. Així es conclou en l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball de l’Alt Penedès que publica trimestralment la Cambra de l’Alt Penedès i elabora el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona.

Tot seguit, analitzem detalladament el comportament del teixit empresarial, els llocs de treball, els afiliats/es a la Seguretat Social i l’atur registrat.

El teixit empresarial segueix en la senda del creixement

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha augmentat un 0,9% a finals de juny del 2022 respecte a un any enrere, fins a les 3.270 empreses; aquesta evolució és lleugerament menys intensa que la registrada pel conjunt de Catalunya (1,2%). Respecte al període anterior (març 2022) el nombre de comptes de cotització es manté estable.

La bona dinàmica dels llocs de treball es produeix gràcies a l’impuls dels assalariats/des

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca ha augmentat un 2,5% el 30 de juny de 2022 respecte a un any enrere, fins als 42.195, la xifra més elevada des de setembre de 2008[1]. Aquest creixement és menys intens que el registrat pel conjunt de Catalunya (4,2%).

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement més elevat entre els assalariats (3,0%) que entre els autònoms (0,1%). De fet, actualment hi ha registrats 34.505 assalariats/des, la xifra més elevada des del desembre del 2008.

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms ha crescut a la construcció i els serveis (un 1,3% i 0,2% respecte a l’any anterior, respectivament), mentre que ha disminuït a la indústria i al sector primari (un -0,7% i un -2,2%). El nombre d’assalariats ha augmentat a tots els grans sectors econòmics respecte a un any enrere —a excepció de l’agricultura—,el 0,6% de la indústria, el 3,9% als serveis i el 9,3% a la construcció.

Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats ha crescut un 7,6% respecte a un any enrere entre les empreses petites (de 10 a 49 treballadors) i un 12,3% entre les empreses grans (de 250 treballadors o més), mentre que ha disminuït un 1,1% entre les microempreses (empreses de fins a 9 treballador) i un 4,4% entre les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors).

La comarca frega els 50.000 afiliats/des, una xifra rècord

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 3,1% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 48.671 persones a finals de juny del 2022, la xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible).

Per sexe, el creixement ha estat més intens entre les dones (3,6%) que entre els homes (2.8%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre els 30 i 44 anys (-1,9%). Ara bé, si ho analitzem per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 7,7% entre els afiliats de nacionalitat estrangera —que representen el 10% del total—, en front del 2,7% dels afiliats de nacionalitat espanyola.

Respecte als nivells previs a la pandèmia (juny 2019), el nombre d’afiliats ha augmentat en tots els col·lectius analitzats, excepte entre les persones de 30 a 44 anys que encara no han assolit nivells previs a la crisi (-9,5% menys).

Si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 15% més); el motiu de la diferència és que treballadors residents a l’Alt Penedès es traslladen a una comarca diferent per treballar. Quantitativament, hi ha al voltant de 6.000 afiliats/des que no estan comptabilitzats en un lloc de treball de la comarca.

El nombre d’aturats/des segueix baixant, tot i registrar-se una reducció menys intensa

Paral·lelament a l’evolució positiva de les dades de teixit empresarial i ocupació, el nombre d’aturats/des ha estat de 4.745 persones a 30 de juny, la xifra més baixa des del setembre del 2008.

Respecte al mes anterior, la dada disminueix en 123 persones (-2,5%). En termes interanuals, es registra una disminució del 20,3%, reducció menys intensa a la registrada al conjunt de Catalunya (-24,2%) i a la dels dos mesos precedents a la comarca (-23,7% el maig i -23,0% l’abril). Per sexe, la caiguda anual ha estat més notable entre els homes (-23,3%) que entre les dones (-18,1%). La reducció de l’atur per trams d’edat ha estat menys intensa a mesura que augmenta el grup d’edat, del -32,1% entre les persones menors de 30 anys al -5,4% en les de 55 anys o més. Per últim, l’atur disminueix més d’un 17% a tots els tipus d’ocupació, menys entre els artesans i els treballadors de la indústria i la construcció (-13,6%); destaquen la disminució absoluta entre les ocupacions elementals (-454) i els treballadors de restauració, personals i venedors (-281).

L’estimació de la taxa d’atur registral se situa en el 9,6% el juny, la xifra més baixa des del setembre del 2008.

[1] Cal tenir present que des de desembre de 2020 les dades són provisionals i que l’Idescat realitza la publicació i l’explotació estadística dels fitxers d’afiliacions i comptes de cotització de la Seguretat Social que rep de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Abans d’aquesta data la publicació de les dades detallades estava a càrrec de l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu la comparativa de la sèrie històrica podria ser no totalment comparable en algunes variables i àmbits geogràfics.