Sala de premsa

Notes de premsa

El mercat de treball de L’Hospitalet tanca el setembre amb xifres històriques tant pel que fa al nombre de llocs de treball com d’afiliacions

La ciutat registra la tercera xifra més elevada de llocs de treball des del 2008, només per darrere de les dades del desembre del 2019 i el 2021.

El mercat del treball continua registrant xifres històriques a la ciutat de L’Hospitalet. Concretament, s’ha assolit la tercera xifra més alta en un mes de setembre pel que fa al nombre total de llocs de treball, fins a gairebé 102.000, i la segona xifra més elevada quant a les afiliacions, amb més de 111.000. Ara bé, tot i aquesta dinàmica positiva, els indicadors registren una lleugera desacceleració en el ritme de creixement respecte als trimestres anteriors.  

Aquestes són les principals conclusions que es desprenen de l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball a L’Hospitalet elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona i que a partir d’aquest trimestre, com a novetat, incorpora una infografia amb les principals dades econòmiques que recull la publicació. L’informe ha estat presentat avui al matí pel president de la Cambra de L’Hospitalet, Jordi Monrós, a les oficines de la cambra territorial situades a la Gornal Activa.   

L’Hospitalet tanca el setembre amb gairebé 102.000 llocs de treball, la tercera xifra més elevada des del 2008 

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) al municipi ha crescut un 2,6% el 30 de setembre de 2022 respecte a un any enrere, fins als 101.565, la tercera xifra més elevada des de 2008 (inici de la sèrie disponible), només per darrere de les dades de desembre del 2019 i el 2021. Aquest creixement és menys notable que el registrat pel conjunt de Catalunya (3,6%). Concretament, segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement més elevat entre els assalariats (2,9%) que entre els autònoms (0,6%).  

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms ha crescut respecte a l’any anterior a la construcció (6,3%) i es  manté a l’agricultura; mentre  que  als  serveis i la indústria ha disminuït (-0,2% i -1,2%, respectivament). El nombre d’assalariats ha augmentat als serveis (4,3%) i es manté a la construcció i al sector primari, però ha disminuït un 7,8% a la indústria. 

Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats ha crescut a  tots  els  trams  analitzats, amb  més  intensitat  a  mesura  que augmenta la grandària: un 0,9% a les microempreses (de fins a 9 treballadors), un 2,5% a les petites (de 10 a 49 treballadors),  un 3,3%  a  les  mitjanes  (de  50 a  249 treballadors) i un 3,5% entre  les  empreses grans  (de  250 treballadors o més).

 

Es registra la segona xifra més elevada d’afiliats des del 2012 

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 4,5% al municipi respecte a un any enrere, fins a les 111.623 persones a finals de setembre de 2022, la segona xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible), només per darrere de la del juliol de 2022. Tanmateix, es registra un cert alentiment del ritme de creixement anual respecte als mesos anteriors (l’augment anual d’aquest mes és el menys  elevat  des  del  febrer del  2022). 

Per sexe,  el  creixement  ha  estat més  intens  entre  les  dones  (5,1%) que entre els homes (4,1%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, entre l’1,3% de les persones compreses entre els 30 i 44 anys i el 10,1% dels menors de 30 anys. 

Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu de l’11,2% entre els afiliats de nacionalitat estrangera —que representen el 23,8% del total—, enfront del 2,6%  dels  afiliats  de  nacionalitat  espanyola.  

Si  es  comparen  les  afiliacions  segons  seu  social  i  per  residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 10% més); el motiu de la diferència és que alguns treballadors residents a L’Hospitalet es traslladen a un municipi diferent per treballar. L’estudi estima que prop de 10.000 treballadors/es s’han de desplaçar. 

 

El teixit empresarial continua recuperant-se, però perd 36 empreses respecte el trimestre anterior 

El nombre d’empreses (comptes de cotització) al municipi ha augmentat un 1% a finals de setembre de 2022 respecte a un any enrere, fins a les 5.426 empreses; aquesta evolució és molt similar a la registrada pel conjunt de Catalunya (0,9%). Tanmateix, respecte al trimestre anterior es registra una disminució del -0,7% (36 empreses menys). 

Per  sectors,  el  teixit  empresarial  respecte a l’any anterior ha augmentat a la construcció i els serveis (2,4% i 1,2% respectivament), mentre que a la indústria el nombre d’empreses ha disminuït un 2,6%. 

Segons la grandària, el nombre d’empreses s’ha mantingut entre les grans empreses (de  més  de  249  treballadors)i ha crescut als altres tres trams analitzats: un 0,9% entre les empreses fins als 9 treballadors, un 0,8% entres les de 10 a 49 treballadors i un 1,2% entre les 50 a 249 treballadors

Es desaccelera el descens d’aturats, tot i registrar-se un ritme d’evolució millor que el del conjunt Catalunya  

Paral·lelament a l’evolució de les dades de teixit empresarial i ocupació, el nombre de persones aturades registrades a les oficines de Treball a Catalunya ha estat de 12.303 persones a 30 de setembre, la quarta xifra més baixa des de l’agost 2008, només per sobre les xifres de juny, juliol i agost de 2022. En termes interanuals, s’ha registrat un descens del 9,2% el setembre, el menys intens des del juny del 2021, però més notable que el registrat al conjunt de Catalunya (-8,0%). 

Per sexe, la caiguda anual ha estat lleugerament més intensa entre  les dones (-10,1%) que entre  els homes (-8,0%). La reducció de l’atur per trams d’edat ha estat més notable entre les persones de 45 a 54 anys i de 30 a 44 anys (-12,1% i -11,4%, respectivament), i menor entre els més joves (menors de  30  anys)  i  els  majors  de  54  anys  (-4,9%  i  6,0%,  respectivament). Per últim,  l’atur  disminueix  a  tots  els  tipus d’ocupació, a excepció del grup de directors i gerents (+11,0%) i professionals científics i intel·lectuals (+4,5%), destacant les caigudes en termes absoluts dels treballadors d’ocupacions elementals (-472 aturats) i els de la restauració, personals i venedors (-323). 

L’estimació de la taxa se situa en el 9,9% el setembre, la xifra més baixa des del setembre de 2008 i tres dècimes per  sota  la  registrada  al  conjunt  de  Catalunya  (9,6%),  però dues dècimes  més  elevades que  la  del  trimestre anterior.