Sala de premsa

Notes de premsa

El mercat del treball del Garraf supera per primera vegada en un mes de setembre les 65.000 afiliacions

El sector de la construcció lidera el creixement del teixit empresarial, que en conjunt de tots els sectors augmenta  al mateix ritme que al de tot Catalunya (0,9%).

El mercat de treball del Garraf continua creixent durant el tercer trimestre d’aquest any. Així ho apunten el creixement registrat en els llocs de treball, on s’ha assolit la tercera xifra més elevada per a un mes de setembre des del 2008, i la bona dinàmica en les afiliacions comarcals, que superen les 65.000 i se situen com la xifra més alta per a un mes de setembre des del 2012.

Aquestes són les principals conclusions de l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball  al Garraf elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona i que a partir d’aquest trimestre, com a novetat, incorpora una infografia amb les principals dades econòmiques que recull la publicació. L’informe ha estat presentat avui al matí pel president de la Cambra del Garraf, Àngel Font, en una roda de premsa conjunta amb la Cambra de l’Alt Penedès.

El teixit empresarial augmenta a la majoria dels sectors econòmic, sobretot a la construcció

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha augmentat un 0,9% a finals de setembre de 2022 respecte a un any enrere, fins a les 4.062 empreses. Es tracta de la mateixa evolució a la registrada pel conjunt de Catalunya (0,9%) però si ho comparem al trimestre anterior es registra una lleugera disminució (54 empreses menys), una disminució d’un -1,3%.

Per sectors econòmics, el teixit empresarial respecte a l’any anterior ha augmentat a tots els sectors (excepte a l’agricultura, -9,1%): un 3,3% la construcció, un 2,3% a la indústria i un 0,5% als serveis. Si ho analitzem tenint en compte la grandària del negoci, la xifra d’empreses han crescut als trams de fins a 9 treballadors i de 50 a 249 treballadors (0,7% i 25%, respectivament), en canvi ha minvat als trams de 10 a 49 treballadors i el de 250 i més treballadors (-0,9% i -25%, respectivament.

Els llocs de treball freguen xifres històriques

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca ha augmentat un 3,8% el 30 de setembre del 2022 respecte a un any enrere, fins als 37.160, la tercera xifra més elevada des de setembre de 2008, només per darrere de les dades de juny 2018 i 2022. Aquest creixement és una mica més intens que el registrat pel conjunt de Catalunya (3,6%).

Segons el tipus de règim d’afiliació, s’observa un creixement més notable entre els assalariats/es (5,0%) que entre els autònoms/es (1,1%). Per grans sectors econòmics, el nombre d’assalariats/es ha augmentat un 6,9% als serveis i un 6,7% a la construcció, mentre que s’ha reduït un 5,4% a la indústria. El nombre d’autònoms/es ha augmentat a la indústria i als serveis (un 1,8% i 1,6%, respectivament), mentre que a la construcció s’ha reduït un 1,7%.

Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats/es ha disminuït un 18,5% entre les empreses grans (de 250 treballadors o més), mentre que a la resta dels trams analitzats ha crescut: un 3,3% a les microempreses (fins a 9 treballadors), un 0,3% a les empreses petites (de 10 a 49 treballadors) i un 22,2% a les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors).

L’afiliació registra un ritme de creixement més elevat entre les dones

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, les persones afiliades han augmentat un 3,1% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 65.067 a finals de setembre de 2022, la xifra més elevada per aquest mes des del 2012 (inici de la sèrie disponible). Tanmateix, des del juny es registra un cert alentiment del ritme de creixement anual en la xifra d’afiliats/es segons residència padronal respecte als mesos anteriors, que s’accentua aquest darrer mes.

Per sexe, el creixement d’afiliats/es ha estat més intens entre les dones (3,9%) que entre els homes (2,3%). Les persones afiliades registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre els 30 i 44 anys (-1,3%). Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 9,5% entre els afiliats/es de nacionalitat estrangera (que representen el 14,4% del total), en front del 2,1% dels afiliats de nacionalitat espanyola.

Si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal el nombre és superior en el segon cas (un 75% més) ja que hi ha treballadors/es residents al Garraf es traslladen a una comarca diferent per treballar.

L’atur descendeix a tots els sectors, a excepció dels professionals científics i intel·lectuals

Pel que fa a les xifres d’atur registrat, el nombre d’aturats/es registrats a les oficines de Treball a Catalunya ha estat de 7.769 persones el 30 de setembre, un 3,7% més que la xifra de l’agost. En termes interanuals, els aturats registren un descens del 3,3%, la disminució menys intensa des del maig del 2021 i menor a la registrada al conjunt de Catalunya (-6,4%).

La caiguda anual ha estat més pronunciada entre les dones que entre els homes (-4,8% i -1,1%, respectivament). Per trams d’edat, l’atur només augmentat entre les persones de major edat (de 55 anys i més, un 2,1%), mentre que a la resta de trams d’edat la disminució ha estat del -1,7% entre les persones més joves (menors de 30 anys), el -7,8% entre les persones de 30 a 44 anys i el -5,9% entre les de 45 a 54 anys. Per últim, l’atur descendeix a tots els tipus d’ocupació, a excepció dels professionals científics i intel·lectuals.

La taxa d’atur registral se situa en el 10,7% el setembre, la xifra més baixa per aquest mes des del 2008, però sis dècimes més elevada que la del trimestre anterior i gairebé un punt percentual per sobre la registrada al conjunt de Catalunya (9,6%).