Sala de premsa

Notes de premsa

El mercat del treball vallesà registra, un trimestre més, xifres històriques

L’estudi estima que prop de 30.000 treballadors/es s’han de desplaçar fora de la comarca per treballar. 

La bona dinàmica registrada en el mercat del treball vallesà contrasta amb l’estancament del teixit empresarial. Concretament, el Vallès Oriental ha tancat el tercer trimestre amb més de 154.000 llocs de treball, la tercera xifra més elevada des del 2008, i gairebé 186.000 afiliats/des, la xifra més alta per aquest mes des del 2012; mentre que la xifra d’empreses es manté pràcticament idèntica a la registrada ara fa un any.  

Aquestes són les principals conclusions de l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball  al Vallès Oriental elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona i que a partir d’aquest trimestre, com a novetat, incorpora una infografia amb les principals dades econòmiques que recull la publicació.  

El teixit empresarial es manté pràcticament estable 

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca a finals de setembre de 2022 s’ha mantingut pràcticament estable respecte a un any enrere, fins a les 11.768 empreses (quinze comptes de cotització més respecte a l’any anterior, un +0,1%); aquesta evolució és menys intensa a la registrada pel conjunt de Catalunya (0,9%). A més, respecte al trimestre anterior es registra una disminució del -0,6% (68 empreses menys).  

Per sectors econòmics, el teixit empresarial respecte a l’any anterior ha augmentat a la construcció i a l’agricultura (2,8% i 8,0% respectivament) i als serveis s’ha mantingut (0,0%), mentre que a la indústria el nombre d’empreses ha disminuït (-1,4%).  

Segons la grandària, el nombre d’empreses han crescut en tres del quatre trams analitzats: un 3,8% entre les empreses de 10 a 49 treballadors/es, un 5,8% a les de 50 a 249 treballadors/es i un 2,6% a les empreses de més de 249 treballadors/es. A les microempreses (de fins a 9 treballadors/es) —que representen el 80,3% del total— el nombre d’empreses ha disminuït un 0,8%. 

L’impuls dels assalariats/es contribueix a l’alça dels llocs de treball 

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca ha augmentat un 2,8% el 30 de setembre de 2022 respecte a un any enrere, fins als 154.160, la tercera xifra més elevada des del 2008 (inici de la sèrie disponible), només per darrere dels dos trimestres anteriors. Aquest creixement és menys notable que el registrat pel conjunt de Catalunya (3,6%). 

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement intens entre els assalariats (3,6%), mentre que el nombre d’autònoms disminueix lleugerament (-0,3%). Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms/es ha disminuït a tots els sectors —excepte als serveis que es manté (0,0%)—: un -0,7% a la construcció, un -1,9% a la indústria i un 3,2% al sector primari. El nombre de persones assalariades ha augmentat a tots els grans sectors econòmics respecte a un any enrere, entre el 3,6% als serveis i el 6,0% a l’agricultura. Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats ha disminuït un 1,2% entre les microempreses (fins a 9 treballadors/es), i a la resta dels trams analitzats ha crescut: un 3,0% a les empreses petites (de 10 a 49 treballadors/es), un 7,9% a les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors/es) i un 3,3% a les empreses grans (de 250 treballadors/es o més). 

L’afiliació registra la xifra més elevada per aquest mes des del 2012 

Pel que fa a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 2,1% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 185.794 persones a finals de setembre de 2022, la xifra més elevada per aquest mes des del 2012 (inici de la sèrie disponible). Tanmateix, des del juny de 2022 es registra un cert alentiment del ritme de creixement anual respecte als mesos anteriors, que s’accentua aquest darrer mes.  

Per sexe, el creixement ha estat més intens entre les dones (3,1%) que entre els homes (1,3%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones d’entre 30 i 44 anys (-2,3%). Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 8,2% entre els afiliats de nacionalitat estrangera —que representen el 9,2% del total—, en front de l’1,5% dels afiliats de nacionalitat espanyola.  

Amb tot, si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 21% més); el motiu de la diferència és que molts treballadors/des residents al Vallès Oriental es traslladen a una comarca diferent per treballar. Aproximadament, l’estudi estima que aproximadament 30.000 treballadors/es s’han de desplaçar fora de la comarca.  

El descens de l’atur femení situa l’atur en xifres mínimes 

Paral·lelament a l’evolució de les dades de teixit empresarial i ocupació, el nombre de persones aturades registrades a les oficines de Treball a la comarca ha estat de 20.021 en finalitzar el mes de setembre, la dada més baixa per aquest mes des del 2008. Respecte a l’any anterior, es registra un descens del 5,2% al setembre, el menys intens des del juny del 2021 i menor al registrat al conjunt de Catalunya (-6,4%).  

La caiguda anual ha estat més elevada entre les dones (-6,7%) que entre els homes (-2,9%). Per edat, l’atur ha disminuït entre les persones de 30 a 44 anys (-8,4%), les de 45 a 54 anys (-7,3%) i les de 55 anys o més (-2,8%); en canvi, l’atur ha augmentat lleugerament entre els més joves (0,2%). Per últim, l’atur es redueix a tots els tipus d’ocupació, excepte entre els professionals científics i intel·lectuals (4,7%) i els tècnics i professionals de suport (0,2%). 

L’estimació de la taxa d’atur registral se situa en el 9,7% al setembre, la xifra més baixa per aquest mes des del 2008 i una dècima per sobre la registrada al conjunt de Catalunya (9,6%), però quatre dècimes més elevada que la del trimestre anterior.