Sala de premsa

Notes de premsa

El ritme del mercat de treball osonenc es desaccelera lleugerament, mentre s’assoleixen xifres històriques

La comarca registra la segona xifra més elevada de llocs de treball des del 2008, només per darrere de la del trimestre anterior.

El president de la Cambra d'Osona, Pere Antentas, presenta els resultats del mercat de treball osonenc durant el tercer trimestre del 2022.

El mercat de treball osonenc registra la xifra més alta en un mes de setembre pel que fa al nombre total de llocs de treball a la comarca com de persones afiliades a la Seguretat Social, mentre el teixit empresarial continua recuperant-se tímidament i se situa un 2,4% per sota respecte als valors prepandèmics (setembre del 2019). Tot i aquesta dinàmica positiva, els indicadors econòmics comarcals registren una lleugera desacceleració en el ritme de creixement respecte als trimestres anteriors.

Aquestes són les principals conclusions que es desprenen de l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball a Osona elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona i que a partir d’aquest trimestre, com a novetat, incorpora una infografia amb les principals dades econòmiques que recull la publicació. L’informe ha estat presentat avui al matí pel president de la Cambra d’Osona, Pere Antentas, a les oficines de la Cambra d’Osona de l’Edifici del Sucre.

Osona tanca el setembre amb gairebé 73.500 llocs de treball, la segona xifra més elevada des del 2008

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca ha augmentat un 3,3% el 30 de setembre de 2022 respecte a un any enrere, fins als 73.450, la segona xifra més elevada des del 2008 (inici de la sèrie disponible), només per darrere de la del trimestre anterior. Aquest creixement és similar al registrat pel conjunt de Catalunya (3,6%). Concretament, segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement entre els assalariats (4,3%), mentre que el nombre d’autònoms disminueix lleugerament (-0,8%).

Per grans sectors econòmics, per una banda, el nombre d’autònoms ha disminuït a tots els sectors, del -0,3% als serveis al -2,4% al sector primari o indústria, mentre que per altra banda, el nombre d’assalariats ha augmentat a tots els grans sectors econòmics respecte a un any enrere —a excepció de l’agricultura, que es manté estable—: un 7,9% a la construcció, un 5,5% a la indústria i un 3,5% als serveis.

Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats ha crescut un 4,4% a les petites (de 10 a 49 treballadors), un 6,3% a les mitjanes (de 50 a 249 treballadors) i també un 6,3% entre les empreses grans (de 250 treballadors o més), mentre que el nombre d’assalariats entre les microempreses (de fins a 9 treballadors) ha disminuït lleugerament, un 0,6%.

Es registra la xifra més elevada d’afiliats per a un mes de setembre des del 2012

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 1,9% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 74.048 persones a finals de setembre de 2022, la xifra més elevada per a un mes de setembre des del 2012 (inici de la sèrie disponible). Tanmateix, des de l’abril de 2022 es registra un cert alentiment del ritme de creixement anual respecte als mesos anteriors, que s’accentua aquest darrer mes.

Per sexe, el creixement ha estat més notable entre les dones (2,4%) que entre els homes (1,5%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones d’entre 30 i 44 anys que disminueixen un 1,6%.

Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 7,5% entre els afiliats de nacionalitat estrangera —que representen el 15,9% del total—, en front del 0,9% dels afiliats de nacionalitat espanyola.

Si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un +1%); el motiu de la diferència és que alguns treballadors residents a Osona es traslladen a una comarca diferent per treballar.

Tímida recuperació del teixit empresarial en línia amb la dinàmica catalana

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha augmentat un 0,8% a finals de setembre de 2022 respecte a un any enrere, fins a les 5.340 empreses; aquesta evolució és molt similar la registrada pel conjunt de Catalunya (0,9%). Tanmateix, respecte al trimestre anterior es registra una disminució del -0,8% (44 empreses menys).

Per sectors, el teixit empresarial respecte a l’any anterior ha augmentat a la construcció i el serveis (2,2% i 1,1% respectivament), mentre que a l’agricultura i a la indústria el nombre d’empreses ha disminuït (-3,2% i -0,2%, respectivament).

Segons la grandària, les empreses han crescut als quatre trams analitzats, entre el 0,2% de les empreses fins als 9 treballadors i el 8,7% de les empreses de 250 i més treballadors.

Es desaccelera lleugerament el descens d’aturats, tot i registra una xifra històrica per aquest mes

Paral·lelament a l’evolució de les dades de teixit empresarial i ocupació, el nombre de persones aturades registrades a les oficines de Treball a Catalunya ha estat de 7.099 en finalitzar el mes de setembre, la dada més baixa per aquest mes des del 2007. Respecte a l’any anterior, es registra un descens del 4,7% al setembre,  el menys intens des del maig del 2021 i menor al registrat al conjunt de Catalunya (-6,4%).

Per sexe, la reducció anual és més notable entre els homes que entre les dones (-6,8% i -3,2%, respectivament). Per trams d’edat, l’atur ha disminuït al trams de major edat: un -4,8% entre el grup d’edat de 30 a 44 anys, un -7,5% entre els de 45 a 54 anys i un -5,9% entre els 55 anys i més. Entre els joves (menors de 30 anys) el nombre de persones aturades ha augmentat un 3,7%. Per últim, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació, en major o menor mesura, excepte entre el directors i gerents (+8,3%) i els professionals científics i intel·lectuals (+3,6%).

L’estimació de la taxa d’atur registral se situa en el 8,75% al setembre, la xifra més baixa per aquest mes des del 2008, i nou dècimes per sota la registrada al conjunt de Catalunya (9,64%), però cinc dècimes més elevada que la del trimestre anterior.