Sala de premsa

Notes de premsa

El sector TIC creix amb un fort dinamisme

El teixit empresarial del sector tecnològic ha incrementat un 30% i el nombre d'assalariats un 48% des del 2013 a la demarcació de Barcelona.

12/08/2019

Barcelona, 12 d’agost de 2019 –  El pes del sector TIC a l’economia ha augmentat notablement i de forma sostinguda en els darrers anys. En termes d’ocupació el sector tecnològic ha concentrat un 3,8% dels assalariats totals el 2018, un creixement considerable respecte al 3% que representava fa 10 anys. A més, el teixit empresarial ja supera els 5.000 comptes de cotització (empreses), el que suposa un 2,7% del total de l’economia i un augment acumulat de més de 1.320 empreses des del 2008. Aquestes són algunes de les conclusions del monogràfic, “Anàlisi territorial d’afiliacions i empreses al sector TIC, situació i recorregut del 2008 al 2018”, elaborat per la Cambra de Barcelona i la Diputació de Barcelona, en el marc de l’Informe Territorial 2019. L’estudi en qüestió analitza el paper de les TIC al territori des del punt de vista de l’ocupació i les empreses, tant a nivell de la demarcació com per comarques des del 2008 al 2018.

Quina és la situació actual del sector TIC?

El sector tecnològic registra 94.400 afiliacions i més de 5.000 empreses a la demarcació de Barcelona el 2018, un 6,7% i un 4,1% més que l’any anterior. Segons el tipus d’afiliació, es van registrar 81.492 assalariats (el 86,3% del total) i 12.908 autònoms (el 13,7%). En quant a la dimensió empresarial del sector, cal destacar que les empreses compten amb una mitjana de 16 assalariats, xifra força superior als 11 llocs de treball de mitjana que s’obtenen si s’analitza el total d’empreses al conjunt de l’economia.

Per tal de conèixer el perfil les empreses TIC, l’estudi també mostra una classificació de les 25 principals empreses TIC a la demarcació de Barcelona en funció del personal ocupat. Segons la base de dades del Sistema d’Anàlisi de Balanços Ibèrics (SABI), només les tres primeres empreses concentren a més d’un terç del total de treballadors del sector. La majoria d’empreses realitzen activitats de consultoria informàtica o ofereixen altres serveis vinculats a les TIC, i es troben ubicades al Barcelonès (el 72% del total).

Com han evolucionat les TIC pel que fa a l’ocupació?

El nombre d’assalariats al sector TIC ha crescut un 34,1% acumulat durant l’última dècada, període 2008-2018. Un canvi que s’accentua substancialment si s’analitza exclusivament el període de recuperació de l’economia, fins a un 48% acumulat del 2013 al 2018. En valors absoluts, a la demarcació de Barcelona hi ha actualment 81.492 assalariats enfront dels 55.004 que hi havia el 2013 o dels 60.783 el 2008.

Amb una perspectiva temporal de 10 anys es pot observar com el pes del sector en l’ocupació total de l’economia s’ha mantingut força estable els primers anys i augmenta considerablement a partir del 2013. El 2008 tenia un pes del 3% i ha incrementat en vuit dècimes fins al 3,8% el 2018. Només registra un descens d’una dècima el 2009 (2,9%). En el cas dels assalariats TIC en el sector serveis, el comportament és idèntic, però amb pesos superiors (3,7% el 2008 i 4,5% el 2018). En canvi, les activitats TIC al sector industrial han patit un descens pronunciat durant la crisis. Amb un pes dels assalariats de l’1,9% el 2008, aquest va decréixer set dècimes fins a un mínim de l’1,2% el 2014. Durant la fase de recuperació i fins al 2018, el pes s’ha situat en l’1,3%.

Aquestes dades, doncs, apunten que el sector TIC en conjunt ha estat resilient durant els anys de crisi, a més d’estable enfront de les diferents fases del cicle econòmic De fet, el progressiu creixement que s’ha donat a llarg termini indica que el sector obeeix més a canvis de fons en l’economia (estructurals), que no pas a variacions de curt termini (conjunturals).

Han anat a l’alça les xifres també han anat a l’alça?

El 2013 la demarcació de Barcelona comptava amb 3.893 empreses dedicades al sector tecnològic, una xifra que ha augmentat un 30% acumulat fins a assolir les 5.052 empreses el 2018. Ara bé, si s’agafa com a horitzó l’ultima dècada, el comportament també és positiu i es passa de 3.732 empreses a les 5.052 ja esmentades, un creixement del 35,4% del teixit empresarial. Això demostra no només que el nivell d’empreses TIC del 2008 s’ha assolit ràpidament (en 3 anys), sinó que moltes han vist durant la recuperació econòmica una activitat amb potencial per créixer tant a curt com a llarg termini. Dins del sector, les activitats que més han contribuït ha augmentar el nombre d’empreses del 2008 al 2018 han estat els serveis de tecnologies de la informació, altres activitats relacionades amb les telecomunicacions, el comerç a l’engròs d’equips per a les TIC i el processament de dades i altres portals web.

Quin valor té el sector TIC pel territori, l’economia i la societat?

Del sector de les TIC se’n deriven nombroses externalitats positives: crea llocs de treball altament qualificats i remunerats per sobre de la mitjana, atrau empreses d’altres sectors per subministrar serveis especialitzats, capta talent i augmenta la productivitat de l’economia, per exemple. Així mateix, quan les TIC s’implementen en altres activitats també fan augmentar la seva productivitat i la competitivitat del territori on s’ubiquen. Per tot això, es considera que les TIC serà un sector estratègic del desenvolupament futur i que tindran un paper clau per assolir els objectius de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per al desenvolupament sostenible.

Quina és la presència de les TIC a nivell comarcal?

La distribució comarcal mostra una elevada concentració del sector a l’entorn de la comarca del Barcelonès i a la primera corona de la demarcació. Solament el Barcelonès concentra quasi dues terceres parts del nombre d’afiliacions i d’empreses TIC, el 68% i el 62% respectivament, el 2018. Aquesta distribució indica que es tracta d’un sector amb una aglomeració entorn a grans urbs superior a la d’altres activitats. Això es deu a què les activitats tecnològiques tendeixen a compartir espais, necessiten infraestructures digitals, disposar de talent, universitats, espais de difusió de coneixement i serveis complementaris, condicions òptimes per al seu desenvolupament que ofereixen els nuclis centrals de les àrees metropolitanes.

Tot i això, si s’analitza el pes del sector tecnològic a cada comarca per grans sectors econòmics el 2018, s’observen certes diferències entre territoris, pròpies també de l’especialització sectorial de cadascuna. En quant al sector TIC a la indústria, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat i Osona presenten una proporció d’afiliacions en activitats TIC sobre el total de les activitats industrials major que la mitjana de la demarcació (superiors a l’1,3%). En canvi, en el cas d’activitats TIC dins del sector serveis, el Barcelonès és la comarca capdavantera.

Quina ha estat l’evolució del sector TIC a nivell comarcal?

Totes les comarques han vist augmentat el pes dels assalariats al sector TIC sobre el total de l’economia en major o menor mesura entre el 2008 i el 2018, a excepció de l’Alt Penedès, el Bages, el Baix Llobregat, el Berguedà i el Garraf. Si es pren com a referència l’augment del pes de la demarcació (+1,2 p.p.), només el Barcelonès (+2 p.p.) ha experimentat un creixement superior en el període. Altres augments destacables, però per sota de la mitjana, han estat els dels dos vallesos (+0,7 p.p. en el cas del Vallès Occidental i +0,6 p.p. en el Vallès Oriental) i l’Anoia (+0,6 p.p.).

Ara bé, si s’agafa la variació acumulada d’aquest període, els percentatges són considerables tant en el cas dels augments com de les reduccions, atès que la majoria de territoris presenten valors absoluts força reduïts (de tres o menys dígits). De les comarques que tenen més assalariats en termes absoluts, destaquen les variacions del Barcelonès amb un increment del 44,8% fins als 58.386 llocs de treball i el Vallès Occidental amb un +17,6% fins als 12.010 i el Baix Llobregat amb una reducció del 7,6% dels llocs de treball (quasi 500 menys).

Com s’ha comportat el teixit empresarial TIC a nivell comarcal?

L’evolució ha estat progressiva a la majoria de comarques, tot i que destaca per sobre de la resta el comportament del Barcelonès i el Maresme. Tanmateix, hi ha comarques on el creixement ha estat més intens segons el període d’anàlisi. Per exemple, d’una banda, el pes a Osona, els dos vallesos i el Baix Llobregat va augmentar amb més intensitat del 2008 al 2014. D’altra banda, el Moianès, el Garraf i l’Anoia ho van fer a partir del 2014, amb la recuperació econòmica.

Informe Territorial 2019

La Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona elaboren de forma conjunta l’Informe territorial de la demarcació de Barcelona, una publicació anual, que fa balanç de l’evolució econòmica de la demarcació i de les 12 comarques que la composen. Aquesta dissetena edició es completa amb 4 monografies, una de les quals és la tractada en aquest document; 12 articles d’autor que permeten aprofundir en el coneixement d’elements més concrets d’aquestes economies locals, i un recull dels 10 projectes estratègics més destacats de cada comarca.

 

Consulta l’Informe Territorial de la Demarcació de Barcelona 2019: http://bit.ly/ITDB2019