Sala de premsa

Notes de premsa

El Vallès Oriental assoleix la xifra més alta de llocs de treball dels últims 13 anys

A més, els afiliats segons residència padronal creixen fins als 183.023, un 3,5% més que al tancament de l’any anterior i també un 2,8% més que abans de la crisi sanitària.

El Vallès Oriental ha tancat el 2021 amb un total de 152.201 llocs de treball al desembre, la xifra més elevada des del juny del 2008 i un 5,2% més elevada que l’any anterior, un creixement més intens que al registrat pel conjunt de Catalunya, on interanualment els llocs de treball han crescut un 4,2%. En comparació amb el tancament del 2019, abans que esclatés la crisi sanitària, els llocs de treball a la comarca han crescut un 3,6%. Altrament, el teixit empresarial ha registrat un creixement del 2,2% interanual, però encara manquen 610 empreses per assolir els nivells preCovid19, un -4,9%.

Així s’extreu de l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball al Vallès Oriental elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona, que inclou també informació sobre els afiliats i l’atur de la comarca durant el quart trimestre del 2021.

La comarca assoleix el nombre més alt d’autònoms i d’assalariats dels últims 10 anys

Segons el règim d’afiliació, el Vallès Oriental ha tancat el 2021 amb 121.971 assalariats i 30.230 autònoms, un 5,9% i un 2,3% més respectivament en comparació al desembre de 2020. La xifra d’assalariats és la més elevada des de 2008, mentre que la d’autònoms és la més elevada des de finals del 2009.

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms ha crescut respecte a l’any anterior a tots els sectors, excepte a l’agricultura: un 0,1% a la indústria, un 2,2% a la construcció i un 2,6% als serveis. El nombre d’assalariats ha augmentat notablement a tots els grans sectors econòmics respecte a un any enrere: un 3,6% al sector primari, un 5,0% a la indústria, un 5,9% a la construcció i un 6,5% als serveis.

Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats ha crescut a tots els trams analitzats, amb més intensitat a mesura que augmenta la grandària: un 3,5% a les empreses de fins a 50 treballadors, un 7,2% a les de de 51 a 250 treballadors i un 11,7% a les empreses de 251 treballadors o més.

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms ha crescut respecte a l’any anterior a tots els sectors, excepte a l’agricultura: un 0,1% a la indústria, un 2,2% a la construcció i un 2,6% als serveis. El nombre d’assalariats ha augmentat notablement a tots els grans sectors econòmics respecte a un any enrere: un 3,6% al sector primari, un 5,0% a la indústria, un 5,9% a la construcció i un 6,5% als serveis.

Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats ha crescut a tots els trams analitzats, amb més intensitat a mesura que augmentat la grandària: un 3,5% a les empreses de fins a 50 treballadors, un 7,2% a les de de 51 a 250 treballadors i un 11,7% a les empreses de 251 treballadors o més.

La millor dada d’afiliats des del 2012

Els afiliats segons la residència padronal a la comarca també han assolit bons resultats amb un augment d’un 3,5% respecte a un any enrere fins a les 183.023 persones a finals de desembre de 2021. Es tracta de la xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible), i també és un 2,8% superior a la registrada el desembre del 2019, abans que s’iniciés la crisi de la Covid-19.

El creixement ha estat més intens entre les dones (3,8%) que entre els homes (3,3%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones d’entre 30 i 44 anys (-1,4%). Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu d’afiliats entre les persones de nacionalitat estrangera, un 9,3% (3,0% els de nacionalitat espanyola).

Respecte als nivells previs a la pandèmia (desembre 2019), el nombre d’afiliats ha augmentat a totes les variables analitzades, excepte entre les persones de 30 a 44 anys que encara no han assolit nivells previs a la crisi (-5,2% menys).

A més, si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 20% més); el motiu de la diferència és que molts treballadors residents al Vallès Oriental es traslladen a una comarca diferent per treballar.

Més empreses que el 2020, però menys que abans de la crisi

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha augmentat un 2,2% a finals de desembre de 2021 respecte a un any enrere, fins a les 11.888 empreses. Aquesta evolució és lleugerament menys intensa que la registrada pel conjunt de Catalunya (2,4%).

Malgrat que la xifra d’empreses han crescut anualment des de març, encara no s’ha recuperat el teixit empresarial d’abans de la crisi. Així, si es compara la dada de desembre 2021 amb

L’atur assoleix la xifra més baixa des de l’octubre del 2008

El Vallès Oriental ha tancat el 2021 amb 20.239 persones aturades a 31 de desembre, la xifra més baixa des de l’octubre de 2008. En termes interanuals, el ritme de descens s’intensifica per vuitè mes consecutiu fins a un -23,7% el desembre, reducció menys intensa a la registrada al conjunt de Catalunya (-25,8%). Per sexe, la disminució anual és més notable entre els homes (-27,8%) que entre les dones (-20,7%). Per edat, l’atur ha disminuït a tots els trams analitzats, amb menys intensitat a mesura que augmenta el grup d’edat: del -43,6% de les persones més joves (menors de 30 anys) al -7,32% del col·lectiu de 55 anys o més. Per últim, l’atur també es redueix a tots els tipus d’ocupació, destaca en termes relatius la disminució entre els professionals científics i intel·lectuals (-30,3%) i en termes absoluts el descens de l’atur entre les ocupacions elementals (2.335 persones menys).

Finalment, l’estimació de la taxa d’atur registral se situa en el 10,5% al desembre, la xifra més baixa per a un mes de desembre des del 2008.