Sala de premsa

Notes de premsa

La Cambra de Barcelona trasllada les seves prioritats al nou Govern de la Generalitat

Cal fer un pressupost que reflecteixi i doni contingut a les polítiques públiques del Govern orientades a promoure l’interès general de l’economia i la societat.

14/05/2018

La Cambra de Comerç de Barcelona valora molt positivament la constitució d’un Govern efectiu a la Generalitat de Catalunya, felicita al seu President en l’assumpció del càrrec i li demana que tingui en consideració sis prioritats en favor de l’interès general de l’economia i el conjunt de la societat:

  1. En primer lloc, cal fer i presentar un pressupost per a la Generalitat i els seus organismes dependents que reflecteixi i doni contingut a les polítiques públiques del Govern orientades a promoure l’interès general de l’economia i la societat.

 

  1. En segon lloc, cal articular –en el marc del pressupost– un pla de dinamització econòmica que reforci la confiança de tots els agents en el present i el futur del nostre país, basats en quatre pilars: innovació, internacionalització, formació i infraestructures.

 

  1. En tercer lloc, és fonamental dissenyar i posar en marxar mesures per atraure i retenir la inversió i el talent, nacional i estranger, donant seguretat jurídica i introduint incentius econòmics i fiscals a la innovació i l’emprenedoria.

 

  1. En quart lloc, cal promoure mecanismes de col·laboració entre els sectors públic i privat orientats a millorar la captació de recursos per a la prestació de serveis d’interès general amb criteris de racionalitat econòmica i maximització del benestar social.

 

  1. En cinquè lloc, pel que fa a les infraestructures se subratlla la necessitat d’optimitzar la coordinació entre les diferents administracions a nivell executiu, per tal de fer possible una gestió eficient de les inversions prioritàries.

 

  1. En sisè lloc, el nou Govern ha de ser un govern efectiu i estable, capaç de desenvolupar polítiques i actuacions al llarg de tot el mandat que preveu la legislació vigent.

Finalment, la Cambra de Barcelona es posa al servei del nou Govern per sumar esforços en benefici de l’interès general de la societat i l’economia del nostre país.