Sala de premsa

Notes de premsa

La Cambra fa una crida a pimes i autònoms perquè demanin l’ajornament d’impostos mitjançant el Reial Decret

D'aquesta forma la corporació creu que es podrà garantir garantir així un mínim de liquiditat en els propers mesos.

02/04/2020

Barcelona, 2 d’abril de 2020.- El passat dijous 12 de març el Consell de Ministres va aprovar una sèrie de mesures per donar resposta a la crisi de la Covid-19, recollides en el Reial Decret 7/2020, entre les quals s’inclou com a objectiu flexibilitzar l’ajornament dels deutes tributaris a pimes i autònoms.

En aquest sentit, la Cambra vol fer una crida a pimes i treballadors autònoms perquè facin ús d’una de les poques eines que de moment tenen per garantir una certa liquiditat en els propers mesos.

Les condicions de la mesura estableixen:

 • Es concedirà un ajornament de 6 mesos sense meritació d’interessos durant els 3 primers mesos de l’ingrés del deute tributari corresponent a les declaracions-liquidacions i autoliquidacions que coincideixin amb el període de presentació i ingrés d’entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020.
 • Podran aplaçar-se, sense haver de presentar garanties, els deutes d’imports inferiors als 30.000 euros.
 • És necessari que el deutor sigui una persona o entitat que hagi tingut un volum d’operacions no superior als 6.010.121,04 euros durant l’any 2019.
 • Serà aplicable també als següents deutes tributaris (apartats b, f i g) de l’article 65.2 de la Llei General Tributària:
  • Les corresponents obligacions tributàries que han de complir les pimes i treballadors autònoms obligats a realitzar els ingressos a compte.
  • Les derivades dels tributs que s’hagin de repercutir legalment, exceptuant si es justifica degudament que les quotes repercutides no han estat pagades.
  • Les corresponents obligacions tributàries referents al pagament fraccionat de l’Impost de Societats.

Aquesta mesura afectarà, principalment, a les declaracions del primer trimestre i a les mensuals dels mesos de febrer, març i abril. Així mateix, pot afectar a les declaracions-autoliquidacions de l’Impost de Societats de subjectes passius, sempre i quan el tancament de l’exercici fiscal no coincideixi amb l’any natural.

Per demanar l’ajornament només cal seguir els següents passos:

 1. Presentar l’impost i sol·licitar l’aplaçament de deute
 2. Accedir al tràmit “presentar sol·licitud” en un link que apareixerà.
 3. Omplir els camps de la sol·licitud

3. a) Escollir l’opció ““Solicitud acogida al Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.”

3. b) Escollir les opcions:

“Tipo de garantías ofrecidas”: marcar l’opció “Exención”.

“Propuesta de plazos; nº de plaços”: incorporar el número “1”.

“Periodicidad”: marcar l’opció “No procede”.

“Data primer termini”: s’ha d’incorporar la data corresponent a comptar un període de sis mesos des de la data de final de termini ordinari de presentació de l’autoliquidació, havent de finalitzar el termini dia 05 o 20

Per exemple l’IVA del primer trimestre del 2020 que venç el 20 d’abril es podrà aplaçar fins el 20 d’octubre de 2020

“Motiu de la sol·licitud” s’ha d’incloure l’expressió “Ajornament RDL”

 1. Signar i enviar

Més informació https://ja.cat/aJ67P