Sala de premsa

Notes de premsa

La Cambra reclama a l’Estat noves mesures fiscals de suport a les pimes i els autònoms per aconseguir liquiditat

La corporació està treballant amb l’objectiu que cap empresa tanqui i donant suport a tot el teixit empresarial català.

07/04/2020

Barcelona, 7 d’abril de 2020.- La Cambra de Barcelona veu insuficients les propostes del Govern espanyol implementades per donar suport a les petites i mitjanes empreses, i als treballadors autònoms i és per això que reclama a l’Estat que s’aprovin noves mesures fiscals, com a complement a les mesures financeres (crèdits tous).
La Cambra s’ha marcat com a objectiu que cap empresa tanqui i és per això que està treballant en iniciatives i propostes per ajudar les empreses a tenir el menor impacte econòmic de la Covid-19.
A través de la Comissió d’Afers jurídics i Fiscals proposa quatre noves mesures que permetrien augmentar la liquiditat en aquests moments, que és quan més es necessita:

1. Supressió del pagament fraccionat de l’impost de societats (IS) per a les pimes

El mes d’abril cal fer el primer pagament fraccionat de l’IS del 2020. Degut a la Covid-19, la situació econòmica de les pimes aquest any serà molt complicada i és per això que la Cambra proposa que aquest primer pagament a compte no es faci, ampliable al segon i tercer pagament fraccionat (durant els mesos que duri la crisi).

Això no representaria una reducció dels impostos per a Hisenda, ja que al final de l’exercici l’empresa presentarà l’impost de societats 2020 definitiu, però permetria a les pimes disposar d’un líquid addicional ara per fer front a les seves necessitats de liquiditat.

2. Canvi en la modalitat del pagament fraccionat de l’IS en funció del resultat de l’exercici

Hi ha dues modalitats per calcular el pagament fraccionat que s’ha de presentar aquest abril: la primera de caràcter general (que representa el 18% del resultat de l’exercici anterior) i la segona, en funció de la base imposable de l’exercici (obligatori per a les empreses amb facturació superior a 6M€)

Per optar per la segona opció, s’havia d’haver fet la sol·licitud abans del febrer i ara mateix ja no es pot canviar de modalitat. El problema recau en aquelles empreses que no van optar per aquesta segona modalitat al febrer i ara es veuen obligades a fer un pagament a compte del resultat de l’any passat.

És per això que la Cambra proposa que Hisenda ampliï la possibilitat de fer el canvi de modalitat de pagament fins el 20 d’abril a fi i efecte que les empreses amb dificultats econòmiques degut a la Covid-19 puguin pagar impostos en base a la nova realitat, que no es coneixia en el mes de febrer.

3. Actualitzar el crèdit fiscal amb l’AEAT, abans de demanar un crèdit al banc, el que representaria l’actualització de les Bases Imposables negatives acumulades (IS) i de les pèrdues a compensar (IRPF)

Les bases imposables negatives (BIN’s) i els resultats negatius de l’activitat econòmica pendents de compensació (IRPF) són la conseqüència fiscal de les pèrdues produïdes en exercicis anteriors (no hi ha límit temporal).

Es tracta d’un crèdit fiscal a favor de l’empresari que, segons la llei de l’IS i de l’IRPF, només es pot compensar amb beneficis obtinguts en exercicis futurs.

La decisió de restringir la deducció de les pèrdues només té una explicació estrictament recaptatòria, doncs econòmicament l’empresa o l’autònom no disposa dels diners perduts i així ho ha d’expressar la seva comptabilitat.

Davant la situació d’emergència d’aquests moments, en previsió de les pèrdues empresarials que es produiran, cal suprimir aquestes restriccions i permetre que, dins d’uns determinats límits, es puguin actualitzar i aplicar els crèdits fiscals a les autoliquidacions d’IS i d’IRPF a presentar aquest 2020.

D’aquesta manera, si les bases positives les absorbeixen en la seva totalitat, això ja representa un estalvi per l’empresa. Si les bases negatives superen les positives, caldrà determinar una quota a retornar que permeti a petits empresaris i autònoms disposar de la liquiditat que necessiten sense haver de recórrer al finançament bancari.

Amb aquesta mesura, el Tresor Públic amortitza una part important del deute que té amb els contribuents i d’alguna manera saneja els seus comptes, posant el comptador a zero.

4. Anticipació de la compensació de pèrdues amb els beneficis declarats l’any 2018

La pràctica paralització de l’activitat econòmica a tot el país fa més que previsible que l’any 2020 sigui un any amb fortes pèrdues per a les pimes i els treballadors autònoms.

Aquestes pèrdues es convertiran en bases imposables negatives o resultats negatius a compensar en beneficis futurs. És a dir, l’empresari o professional només podrà recuperar-se si a partir de l’any 2021 genera beneficis que li permetin absorbir les pèrdues.

Davant d’aquesta previsió, el que cal es permetre anticipar la compensació de les pèrdues a obtenir amb els beneficis obtinguts l’any 2018. Per això, el Tresor Públic hauria de reintegrar a les pimes i als treballadors autònoms que així ho demanin les quotes ingressades per l’IRPF o per l’IS.

Aquestes quotes s’incorporaran amb signe positiu a les autoliquidacions a presentar l’any 2021 en concepte d’IS o d’IRPF i es determinarà la quota que resulti segons dels resultats de l’empresa.

En aquest cas, el Tresor Públic esdevindrà creditor de les pimes i dels autònoms a qui hagi retornat els impostos pagats l’any 2018.

El cost fiscal d’aquesta mesura seria de 6.000 milions d’euros: 3.100 milions per a pimes i 2.900 milions per a autònoms.