Sala de premsa

Notes de premsa

La indústria catalana perd competitivitat amb les obres del nus Castellbisbal aturades

Les obres de l’enllaç entre l’autovia del Baix Llobregat (A-2) i l’autopista AP-7/B-30 a Castellbisbal es van adjudicar l’any 2007.

Imatge infraestructures

Barcelona, 19 de febrer de 2019.- La Cambra de Comerç de Barcelona exigeix que s’afrontin les deficiències de funcionalitat i també de connectivitat de la xarxa viària metropolitana, tant per mitjà de noves connexions entre les vies d’alta capacitat i la xarxa local i urbana com per mitjà d’actuacions de mallat que ajudin a superar l’actual esquema metropolità eminentment radial.

Un dels exemples més evidents d’aquesta necessitat és el nus de Castellbisbal, on des de l’any 2007 està en execució un nou enllaç de 2,4 quilòmetres de longitud, dels quals 850 metres són en viaducte, que ha de permetre els moviments de l’A-2 (des de Lleida) cap a l’AP-7/B-30 (sentit Girona) i els inversos de l’AP-7/B-30 (des de Girona) cap a l’A-2 (sentit Lleida). Actualment, en aquest punt no existeix la possibilitat de circular de forma directa entre l’autovia i l’autopista.

La posada en servei d’aquesta infraestructura suposarà un estalvi de més de 12 quilòmetres de recorregut per la xarxa viària del Baix Llobregat per als vehicles que procedeixen o volen prendre l’A-2 en sentit Lleida i necessiten circumval·lar Barcelona per la B-30. Aquest estalvi serà rellevant sobretot per als sectors d’activitats econòmiques més propers, que presenten una alta densitat d’empreses industrials, com és el cas del polígon Sant Vicenç, a Castellbisbal, on estan ubicades algunes de les principals empreses i centres productius de Catalunya.

La nova connexió ha de permetre reduir els costos logístics (incloses les externalitats ambientals) i millorar la seguretat viària de l’àmbit, a més d’alleujar les dificultats de mobilitat interna a les carreteres locals C-1413 i B-225. Perquè es tracta d’una actuació que beneficia totes les empreses del Baix Llobregat que gestionen tràfics amb origen o destinació al nord de Catalunya i a la resta d’Europa.

Després del dictamen preceptiu del Consell d’Estat, el Consell de Ministres va aprovar el passat 21 de desembre el tercer modificat del contracte d’obres de l’enllaç entre l’autovia del Baix Llobregat i l’autopista AP-7 a Castellbisbal, i el BOE va publicar el 7 de febrer la informació pública i convocatòria a l’aixecament de les actes prèvies a l’ocupació de béns i drets afectats per aquesta actuació. Així, doncs, es continua donant curs als tràmits necessaris per a la represa d’aquesta obra que, d’acord amb les darreres projeccions pressupostàries publicades, en cap cas es preveu que pugui entrar en servei abans de l’any 2021.

En definitiva, la Cambra de Comerç de Barcelona espera una planificació previsible, raonada i raonable d’inversions en infraestructures de mobilitat per evitar que les obres prioritàries s’eternitzin i que les actuacions pendents d’execució frenin la competitivitat territorial, a causa del malbaratament de recursos que aquests retards suposen per a tots els seus usuaris.