Sala de premsa

Notes de premsa

Les empreses estan pagant un tipus d’interès de demora més alt del que els correspondria

El 2016 el tipus de demora dels deutes amb l’Agència Tributària que es fixa en la llei de pressupostos és del 3,75%, mentre que el tipus d’interès del deute públic està en l’1,4%.

09/10/2016

El Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures ha analitzat si els tipus d’interès de demora que paguen les empreses pels seus deutes tributaris han disminuït en línia amb la reducció dels tipus d’interès del deute públic que s’ha produït des de 2013.

Cal recordar la definició que fa el Banc d’Espanya del tipus d’interès que fixa la llei de pressupostos cada any:

  • El tipus d’interès legal és el que s’aplica com a indemnització de danys i perjudicis quan el deutor deixa de pagar i no s’ha pactat un tipus determinat. Es fixa anualment en la llei de pressupostos generals de l’Estat, d’acord amb els tipus d’interès del deute públic.
  • El tipus d’interès de demora a efectes tributaris és el tipus d’interès legal del diner incrementat en un 25%.

Al gràfic es pot observar l’evolució dels tipus d’interès legal i de demora, en comparació amb el tipus d’interès del deute públic a 10 anys, amb el qual hauria d’estar correlacionat. Com era d’esperar, el tipus d’interès legal s’ha assimilat, en mitjana durant el període, al tipus d’interès del deute públic a llarg termini (amb l’excepció del 2012 quan es produeix la crisi del deute).

Però aquesta relació es trenca a partir del 2014, moment en què es produeix un fort descens del tipus d’interès del deute públic (fins a l’1,4% el 2016) que no va acompanyat per una caiguda de magnitud similar del tipus d’interès legal i, per tant, tampoc del tipus de demora (que se situen en el 3% i 3,75% respectivament el 2016).