Sala de premsa

Notes de premsa

Les professions relacionades amb informàtica i tecnologia són les que presenten més demanda al mercat laboral i millor sou, ja sigui amb estudis universitaris o d’FP

El 64% de les ofertes laborals qualificades a InfoJobs requereixen estudis d’FP i el 36% estudis universitaris. 

05/05/2022

La Cambra de Comerç de Barcelona i InfoJobs, portal web de cerca d’ocupació, han elaborat per tercer any consecutiu l’informe “Les professions més demandades i amb major remuneració a Catalunya”, coincidint amb el període que els joves han d’escollir estudis de secundària i de grau universitari. 

L’objectiu de l’informe és posar a disposició dels/es estudiants, de les seves famílies i de les persones que estan reorientant la seva carrera professional, dades objectives sobre les vacants de feina que s’ofereixen al mercat laboral per professions i nivell formatiu, així com els sous associats a aquestes vacants. Tota aquesta informació ha de servir perquè els joves puguin triar el seu futur formatiu amb més coneixement sobre quina és la demanda real del mercat laboral de l’opció triada i les expectatives salarials. L’objectiu no és dirigir els estudiants a estudiar cap a allò que no volen, sinó que aquells que tenen dubtes tinguin tota la informació al seu abast per prendre la decisió més encertada. 

La informació que s’ha utilitzat per fer aquest informe són les vacants gestionades per InfoJobs a Catalunya durant el 2020 i 2021, de manera que recull l’impacte dels dos anys de la COVID-19 en el mercat laboral. En total, InfoJobs ha gestionat més de 530.000 vacants en dos anys a Catalunya, de les quals el 53% requereixen un nivell d’estudis mínim d’FP o d’un títol universitari.  

La pandèmia ha tingut una afectació negativa important sobre la demanda de treball en algunes ocupacions, com ara el turisme, el comerç o l’atenció al client, però alhora ha impulsat la demanda de les ocupacions en els sectors de les TIC i la salut, fins al punt que s’observa un repunt en la taxa de vacants no cobertes en aquests dos àmbits. De fet, s’ha vist que els desajustos entre l’oferta i la demanda en el mercat laboral s’estan agreujant, especialment en el cas dels/les professionals amb formació d’estudis TIC, ja siguin d’FP o universitaris. Es tracta d’un dèficit que no es podrà corregir completament fins que no hi hagi una major presència femenina en aquest àmbit. Per això, aquest informe es complementa amb una anàlisi específica de la participació femenina en el?s estudis relacionats amb la tecnologia, que són les ofertes que avui tenen més demanda i millors perspectives salarials.   

En l’informe es classifiquen les vacants de feina en 121 professions segons si es demana una titulació d’FP (grau mig o grau superior) o una titulació universitària. Per a cadascuna d’aquestes professions s’ofereix una triple informació: 

  1. Nombre de vacants gestionades per InfoJobs el 2020 i 2021. 
  2. Nombre de persones que es presenten per vacant, amb un semàfor verd (si el nombre de candidatures que es presenten per vacant és baix, per sota de 50), taronja (mitjà, entre 51 i 110 candidatures/vacant) i vermell (alt, més de 110 candidatures/vacant).
  3. Salari mitjà brut que s’ofereix en les vacants laborals.   

 

Resultats per famílies professionals  

A continuació es presenten els resultats obtinguts per a les vacants de feina amb estudis d’FP o universitaris durant el 2020 i 2021 agregats en 20 famílies professionals. 

Les famílies professionals amb més vacants: Informàtica-telecomunicacions; tecnologia- indústria, i professions, arts i oficis  

La suma de les ofertes laborals en els tres grups: Informàtica i telecomunicacions (IT); tecnologia i indústria (inclou enginyeries), i professions, arts i oficis, concentren el 33% de les ofertes que demanen titulació d’FP o universitat gestionades per InfoJobs els darrers dos anys (un punt més que en l’edició de l’any anterior degut a l’augment de les professions, arts i oficis).  

El següent grup de professions amb més vacants publicades està integrat per Administració d’Empreses i Finances i Banca (concentren el 13% de vacants), Comercial i Vendes (10%), Atenció al client (8%), i Sanitat i Salut (8%). Cal destacar l’augment de vacants en l’àmbit de la Sanitat i Salut en un context de pandèmia, que ha passat de concentrar només el 5% de les ofertes totals el 2018 al 8% els anys 2020-2021. La resta de famílies professionals tenen un pes del 5% o inferior. 

 

Les famílies professionals amb millors perspectives laborals: Informàtica-telecomunicacions, enginyeries-indústria, i professions, arts i oficis 

En l’informe s’han identificat les professions que tenen més sortida professional (assenyalades amb un semàfor verd) com aquelles en les quals el nombre de candidats que es presenten per oferta és més baix (per sota de 50 candidatures per vacant), el que significa que hi ha una elevada demanda en el mercat laboral per l’oferta de professionals que es presenten a la vacant. De les 20 famílies professionals analitzades, les que tenen més sortida professional són les d’informàtica i telecomunicacions (IT), tecnologia i indústria (inclou les enginyeries), i professions, arts i oficis. També tenen una alta sortida professional les ocupacions relacionades amb finances i banca, comercial i vendes, i sanitat i salut (en aquest cas s’observa un canvi de tendència arran de la pandèmia). En aquesta edició hi ha més semàfors vermells que en la de l’any passat per l’augment de la taxa d’atur i la reducció d’ofertes laborals degut a la crisi de la COVID-19.  

La família professional amb salaris més elevats és Informàtica-Telecomunicacions, tant en formació professional com universitària 

El sou mitjà brut de les ofertes laborals que demanen titulació en FP està al voltant dels 24.000 euros/any i el de les ofertes per a graduats universitaris entorn dels 30.800 euros/any, segons el portal web d’InfoJobs que es caracteritza per publicar ofertes laborals destinades principalment al segment de població més jove i amb menys experiència laboral. És important destacar que la selecció de perfils sèniors i d’alt nivell acostumen a tenir altres canals de contractació.  

En el cas de les ofertes laborals que demanen un grau d’FP, les professions que ofereixen un salari mitjà més elevat són: informàtica i telecomunicacions (prop dels 30.000 euros anuals, un 24,2% més que la mitjana d’ofertes amb estudis d’FP) i tecnologia i indústria (entorn dels 27.300 euros). En el cas de les ofertes laborals que demanen un grau universitari, les professions que ofereixen un sou més alt són: informàtica i telecomunicacions (36.500 euros/any de mitjana, però puja fins als 48.500 euros/any quan es demanen 5 anys d’experiència), comercial i vendes, i immobiliària i construcció (per sobre dels 34.000 euros anuals en aquests dos casos). 

L’experiència és un element determinant en la progressió del salari, especialment quan es tracta de graduats universitaris. Per això, el salari mitjà ofert en una vacant que demana com a mínim 5 anys d’experiència augmenta un 27% fins a gairebé els 31.000 €/any en el cas d’estudis d’FP; i puja un 44% fins als 44.300 €/any en el cas dels graduats universitaris 

De l’informe també es desprèn que en algunes professions els salaris són excessivament baixos, fins i tot quan el candidat/a és junior. Potser el cas més destacat és el del sector salut, on el salari mitjà ofert a les vacants és al voltant dels 19.000 euros quan la formació requerida és un grau d’FP o de 29.000 quan es requereix un títol universitari (fonamentalment són vacants per a Infermeria). La conseqüència de la infravaloració econòmica continuada d’aquestes professions al nostre país ha estat la “fuga de talent” cap a altres països, fet que ha quedat fortament palès en un dèficit de personal durant la pandèmia.  

RESULTATS PER PROFESSIONS  

Les professions que destaquen per complir els tres criteris (alta demanda, més sortida professional i millor salari) són les que s’inclouen dins la branca d’informàtica i telecomunicacions (IT) 

De les 121 professions analitzades a l’informe on es demana una titulació d’FP, s’han seleccionat aquelles que compleixen tres requisits: 1) més de 1.000 vacants al llarg del període 2020-2021, 2) semàfor verd o groc en sortida professional i 3) salari mitjà brut de l’oferta laboral superior als 30.000 euros amb 5 anys d’experiència. Només 14 professions de les 121 compleixen amb els tres criteris, de les quals 7 estan englobades en l’àmbit de les TIC (programació; sistemes; telecomunicacions; hardware, xarxes i seguretat; ERP, CRM i business intelligence; gestió de projectes; i anàlisi de dades) i 4 en l’àmbit tècnic-industrial (tècnics industrials, electrònica i automàtica industrial, manteniment, i altres). 

Professions que demanen estudis d’FP i que compleixen els tres criteris: alta demanda, més sortida professional i millor salari  

El mateix exercici s’ha fet amb les vacants que demanen una titulació universitària. En aquest cas s’han seleccionat aquelles que compleixen amb els següents tres criteris: 1) més de 1.000 vacants al llarg dels dos anys, 2) semàfor verd o groc en sortida professional i 3) salari superior als 40.000 euros anuals bruts (amb 5 anys d’experiència). El resultat és que 22 professions compleixen amb els tres criteris, de les quals novament 5 estan dins l’àmbit de les IT (programació; ERP, CRM i business intelligence; sistemes; gestió de projectes; i telecomunicacions), i 4 en el grup de les enginyeries, entre les quals hi ha industrials i electrònica. A més, apareixen a la llista altres professions diverses com: finances, consultoria, serveis bancaris, comercial, comerç exterior, gestió de la qualitat, distribució i logística, compres, professions sanitàries, assegurances, relacions laborals, i dret i empresa. 

 

Professions que demanen estudis universitaris i que compleixen els tres criteris: alta demanda, més sortida professional i millor salari  

El percentatge de dones matriculades en graus universitaris STEM augmenta gradualment, malgrat que encara representen només el 21% del total 

A Catalunya, en el curs 2020-2021 les dones només representen el 12% de les matriculacions en els graus universitaris d’informàtica, el 24% en les enginyeries, i el 33% en matemàtiques i estadística, malgrat que els darrers cinc cursos aquests percentatges han anat millorant tant en el cas de la informàtica (era el 10% en el curs 2015-2016) com de les enginyeries (era el 21% en el curs 2015-2016). Tanmateix, de totes les dones matriculades a la universitat el curs 2020-2021, només un 6% van optar per aquests estudis, mentre que en el cas dels homes va ser l’opció escollida pel 28% dels matriculats.  

En l’àmbit de la formació professional els resultats per sexe són encara més desiguals. Segons dades del departament d’Ensenyament per al curs 2020-2021 i per al conjunt de centres de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), el percentatge de dones matriculades a la branca d’informàtica i comunicacions és del 7% (un punt més que el curs anterior), en fabricació mecànica el 6%, en electricitat i electrònica el 5%, en instal·lació i manteniment el 4%, i en transport i manteniment de vehicles el 3%. Aquests resultats cobren especial rellevància en aquest moment per tractar-se de llocs de treball que, en general, tenen una elevada ocupabilitat i bona remuneració, tal com s’ha vist. Cal fer un treball pedagògic important tant a les escoles com a les famílies des de la infantesa per canviar el pes dels rols de gènere en l’elecció dels estudis.  

 

Sobre la Cambra de Comerç de Barcelona  

A banda d’oferir informació transparent de la demanda del mercat laboral perquè els estudiants escollin el seu futur tenint a l’abast tota la informació, la Cambra també està treballant en altres iniciatives en matèria formativa i d’orientació professional. 

En primer lloc, la corporació promou l’extensió i la millora de la qualitat de la Formació Dual. Ho fa mitjançant l’assessorament a empreses, la definició de les condicions que han de fer possible la recuperació de la figura de l’aprenent adaptada a la situació del segle XXI i la promoció del treball conjunt entre empreses, centres de formació professional i universitats. De fet, d’aquesta interrelació en sorgeixen les millors oportunitats d’inserció laboral per a les persones, tal?com demostren tots els estudis fets a l’efecte. A més, promovent la Formació Dual, la Cambra també ajuda empreses i persones a superar el tràngol de l’atur derivat de la pandèmia i les dificultats de les empreses per disposar del personal qualificat que necessiten.?  

Tanmateix, la?Cambra ha sistematitzat les accions d’Orientació Professional en tots els seus programes de suport a la inserció laboral, que han comptat amb prop de 3.000 usuaris al llarg del 2021 (PICE i Joves x Emprendre). ? 

A més, ha posat en marxa la iniciativa Vaig X Feina, un programa dirigit als joves de 16-29 anys que té per a objectiu orientar la seva inserció laboral, apropar noves ocupacions i contribuir al desenvolupament de les seves competències. De fet, en el marc d’aquest programa es realitzarà la fira d’ocupació GiraFeina per a 250 joves de 16 a 29 anys, el dia 30 de maig a La Llotja de Mar, amb especial èmfasi en les ocupacions vinculades a la transformació digital.  

Seguidament, des del servei de formació de la Cambra s’ofereix formació contínua per a l’actualització constant de les persones treballadores i l’adaptació a les necessitats canviants de les empreses. En aquest sentit, al juny s’obrirà una nova línia centrada en el desenvolupament de competències tecnològiques.  

Per últim, en l’àmbit del foment de les vocacions tecnològiques entre les dones, des de l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra s’estan duent a terme diferents actuacions: impuls dels Premis Dona TIC, jornades per difondre bones pràctiques, visibilització de rols femenins en la professió, etc. Un conjunt d’accions que tenen com a finalitat incrementar les matriculacions del gènere femení en l’àmbit de les STEM, per així poder millorar en un futur els percentatges d’ocupació laboral i la presència de la dona en càrrecs directius i decisió.  

Sobre InfoJobs  

Plataforma líder a Espanya per trobar les millors oportunitats professionals i el millor talent. El darrer any, InfoJobs ha publicat més de 2 milions de posicions vacants. Compta cada mes amb 40 milions de visites (més del 80% procedeixen de dispositius mòbils) i prop de 6 milions d’usuaris actius. (Font de les dades: Adobe Analytics Feb 2021).  

InfoJobs pertany a Adevinta, companyia líder en marketplaces digitals i una de les principals empreses del sector tecnològic del país, amb més de 18 milions d’usuaris al mes a les seves plataformes dels sectors immobiliari (Fotocasa i Habitaclia), ocupació (InfoJobs), motor (coches.net i motos.net) i compravenda d’articles de segona mà (Milanuncios). 

Adevinta té presència a 15 països d’Europa i Amèrica Llatina. A Espanya compta amb una plantilla de 1.100 treballadors, compromesos amb fomentar un canvi positiu al món a través d’una tecnologia innovadora, generant una nova oportunitat als qui l’estan buscant i donant una segona vida a les coses. El conjunt de les seves plataformes locals rep una mitjana de 3.000 milions de visites cada mes. Més informació a adevinta.es.