Sala de premsa

Notes de premsa

L’Hospitalet assoleix xifres històriques de llocs de treball i continua recuperant teixit empresarial al tancament del 2022

L’Hospitalet registra un lleuger creixement en el nombre d’empreses respecte al tancament de l’any anterior, liderat principalment per la construcció i els serveis. 

Catalunya va tancar el 2022 en un context de desacceleració del creixement econòmic, però amb titulars positius com el dinamisme del mercat del treball. Un dinamisme que també s’ha fet notar a L’Hospitalet de Llobregat, que va assolir durant el quart trimestre la xifra més alta de llocs de treball des del 2008 i un lleuger creixement del seu teixit empresarial, tant en termes interanuals com trimestrals.  

Així s’extreu de l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball a L’Hospitalet de Llobregat del Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona i publicat per la Cambra territorial de L’Hospitalet.

Més empreses a tots els trams segons la grandària 

El nombre d’empreses (comptes de cotització) al municipi ha augmentat un 0,6% a finals de desembre de 2022 respecte a un any enrere, fins a les 5.454 empreses, una evolució molt similar a la registrada pel conjunt de Catalunya (0,3%). Així mateix, respecte al 3r trimestre es registra una increment del 0,5% (28 empreses més). 

Per sectors, el teixit empresarial respecte a l’any anterior ha augmentat a la construcció i els serveis (3,8% i 0,5% respectivament), mentre que a la indústria ha disminuït un 3,3%. Segons la grandària, el nombre d’empreses ha crescut a tots trams analitzats: un 0,3% entre les empreses fins als 9 treballadors, un 1,0% les de 10 a 49 treballadors, un 4,7% les de 50 a 249 treballadors i un 3,6% les de 250 treballadors i més .  

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) al municipi ha crescut un 2,6% el 31 de desembre de 2022 respecte a un any enrere, fins als 104.530, la xifra més elevada des de 2008 (inici de la sèrie disponible1). Aquest creixement és molt similar al registrat pel conjunt de Catalunya (2,7%) i també supera amb escreix els llocs de treball comptabilitzats al municipi el desembre del 2019, abans de l’esclat de la crisi sanitària (+2,8%). 

Segons el tipus de règim d’afiliació, el nombre d’assalariats/es respecte a l’any anterior augmenta (3,1%) fins a les 90.800 persones, mentre que el d’autònoms/es disminueix minsament (-0,1%) fins a les 13.730 persones 

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms/es ha crescut només a la construcció (6,0%), s’ha mantingut a l’agricultura (0,0%) i ha disminuït als serveis i la indústria (-0,8% i -3,6%, respectivament). El nombre d’assalariats/es ha augmentat als serveis (4,1%) i la construcció (4,7%), s’ha mantingut al sector primari i ha disminuït un 7,4% a la indústria.  

Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats/es ha crescut a tots els trams analitzats, amb més intensitat a mesura que augmenta la grandària: un 0,1% a les microempreses (de fins a 9 treballadors/es), un 1,8% a les petites (de 10 a 49 treballadors/es), un 2,5% a les mitjanes (de 50 a 249 treballadors/es) i un 4,5% entre les empreses grans (de 250 treballadors/es o més). 

L’afiliació segons residència padronal, també en xifres històriques 

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat/ada, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 3,7% al municipi respecte a un any enrere, fins a les 112.877 persones a finals de desembre del 2022, la segona xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible), només per darrere de la del novembre de 2022. Tanmateix, es registra un cert alentiment del ritme de creixement anual respecte als mesos anteriors. En aquest sentit, l’augment d’afiliació anual d’aquest mes és, de fet, el menys elevat des del novembre de 2021 

El creixement ha estat lleugerament més intens entre les dones (3,9%) que entre els homes (3,6%) i s’ha donat un augment a tots els grans grups d’edat: entre el 0,8% de les persones compreses entre els 30 i 44 anys i el 7,9% dels menors de 30 anys. Cal destacar també el creixement relatiu del 10,6% entre els afiliats/es de nacionalitat estrangera —que representen el 23,8% del total— enfront de l’1,8% dels de nacionalitat espanyola.  

Si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 8% més). El motiu de la diferència és que alguns treballadors residents a l’Hospitalet es traslladen a un municipi diferent per treballar.  

L’atur continua en descens al municipi, però més moderat 

Pel que fa a les xifres d’atur, el 2022 tanca amb 12.031 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya al municipi i esdevé el tercer valor més baix des del juliol del 2008, només per darrere de les xifres de juny i juliol de 2022. Tot i que es continua moderant el ritme de descens en termes interanuals, que se situa en el -6,5% al desembre, el segons descens de l’atur menys intens des del maig del 2021 (només per sobre la caiguda del novembre de 2022, -6,1%), però similar al registrat al conjunt de Catalunya (-6,2%).  

La caiguda anual ha estat lleugerament més intensa entre les dones (-7,6%) que entre els homes (-5,0%). Per trams d’edat, el nombre d’aturats augmenta lleugerament entre els més joves (menys de 30 anys), un 0,9%, i a la resta de trams disminueix: un -9,0% entre les persones de 30 a 44 anys, un -8,4% entre les de 45 a 54 anys i un -4,9% entre els majors de 54 anys.  

Per últim, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació, a excepció del grup de directors i gerents (+16,9%) i professionals científics i intel·lectuals (+9,0%), destacant les caigudes en termes absoluts dels treballadors/es d’ocupacions elementals (-397) i els de la restauració, personals i venedors (-197).  

La taxa d’atur registral se situa en el 9,6% el desembre, la xifra més baixa des del setembre del 2008, juntament amb la de juliol de 2022, i dues dècimes per sobre a la registrada al conjunt de Catalunya (9,4%).