Sala de premsa

Notes de premsa

El Vallès Oriental tanca el 2023 amb una xifra rècords de llocs de treball, superant els 155.000

La xifra d’afiliació segons residència padronal de desembre del 2023, amb més de 191.000 persones, representa la més elevada per a aquest mes des del 2012.

El Vallès Oriental va acabar el 2023 amb xifres històriques d’afiliacions a la Seguretat Social. Concretament, la comarca va superar els 155.000 llocs de treball a finals de desembre i es va situar en màxims per a aquest mes des del 2008. Aquesta evolució contrasta amb la del teixit empresarial, que ha patit un lleuger retrocés en termes anuals.

Així s’extreu del darrer Informe trimestral del mercat del treball i teixit empresarial elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental, que analitza el comportament del teixit empresarial, els llocs de treball i l’afiliació segons residència padronal, així com el resum mensual de l’atur registrat a la comarca.

La construcció i les empreses mitjanes, únics trams on augmenta el teixit empresarial

El Vallès Oriental va registrar 11.723 empreses (comptes de cotització) a finals de desembre del 2023, un -0,6% respecte al mateix període de l’any anterior (72 empreses menys). Aquesta evolució és oposada a la registrada pel conjunt de Catalunya, on s’ha donat un creixement del 0,3%). Així mateix, respecte al trimestre anterior es registra una disminució de 15 empreses (-0,1%).

Per sectors, el teixit empresarial ha augmentat respecte a l’any anterior només a la construcció (1,6%), mentre que als serveis i la indústria ha disminuït (un -0,6% i un -1,8%, respectivament). Segons la grandària, el nombre d’empreses només ha crescut entre les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors), un 3,7%. En canvi, el teixit empresarial ha disminuït a la resta de trams: un 0,8% a les microempreses (fins a 9 treballadors) —que representen el 80,2% del total—, un 0,3% les petites  (de 10 a 49 treballadors) i un 2,6% a les grans empreses (de més de 249 treballadors).

Rècord d’afiliacions a la comarca tot i créixer per sota de la mitjana catalana

Els llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms/es) a la comarca han augmentat un 1,0% a finals de desembre respecte al 2022, fins als 155.025, la xifra més elevada per aquest mes des del 2008[1] (inici de la sèrie disponible). Un creixement menys notable que el del conjunt de Catalunya (2,7%).

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement similar entre els assalariats/es (1,1%) i autònoms/es (0,6%), una evolució menys intensa a la registrada al conjunt de Catalunya pel que fa al primer cas i similar al segon (+3,1% assalariats/es i un +0,4% autònoms/es). En termes absoluts, al tancament de l’any 2023 el Vallès Oriental compta amb 125.470 assalariats/es i 29.555 autònoms/es.

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms/es ha augmentat només als serveis (1,0%) i ha disminuït a la resta: un 3,3% al sector primari 1,4%, un 0,7% a la indústria i un 0,3% a la construcció. En canvi, el nombre d’assalariats/es ha augmentat als serveis i a la indústria (1,3% i 1,4%, respectivament), i ha disminuït un 1,9% a la construcció i un 1,8% a l’agricultura.

Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats/es ha minvat respecte a l’any anterior a les microempreses i les grans empreses, un 0,3% i el 0,5%, respectivament; mentre que ha crescut, a les empreses petites i mitjanes, un 0,7% i 3,4%, respectivament.

Més de 191.000 persones afiliades segons residència padronal

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat/ada, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats/es han augmentat un 2,1% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 191.020 persones a finals de desembre de 2023, la xifra més elevada per aquest mes des del 2012 (inici de la sèrie disponible). Aquesta evolució ha estat lleugerament menys intensa que a Catalunya (2,6%).

El creixement ha estat més intens entre les dones (2,8%) que entre els homes (1,6%). Els afiliats/es registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones d’entre 30 i 44 anys (-2,0%) per efectes demogràfics. Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 7,4% entre els afiliats/es de nacionalitat estrangera —que representen el 9,6% del total—, enfront de l’1,6% dels afiliats/es de nacionalitat espanyola.

Si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 23% més). El motiu de la diferència és que prop de 40.000 treballadors/es residents al Vallès Oriental es traslladen a una comarca diferent per treballar.

L’atur del mes de desembre se situa en mínims històrics

L’any 2023 va tancar amb 19.532 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya al Vallès Oriental, el valor més baix per a un mes de desembre des del 2007. Respecte a l’any anterior es registra una disminució de l’1,0%, molt similar al registrat al conjunt de Catalunya (-0,9%).

El nombre de persones aturades ha disminuït un 1,4% entre les dones i un 0,5% entre els homes. Per edat, l’atur ha disminuït entre les persones les de 30 a 44 anys (-4,5%) i les de 45 a 54 anys (-4,6%); en canvi, l’atur ha augmentat entre els més joves, menors de 30 anys (+1,6%) i els més grans, de 55 anys o més (+3,3%). Per últim, el nombre d’aturats/es augmenta a sis dels deu tipus d’ocupació analitzats. En termes absoluts, destaca l’augment de l’atur entre els professionals científics i intel·lectuals (+145 persones) i la disminució entre les ocupacions elementals (-242 persones).

La taxa d’atur registral se situa en el 9,3% al desembre, la xifra més baixa per aquest mes des del març 2008, però quatre dècimes més que la registrada al conjunt de Catalunya (9,2%).

Evolució mensual del nombre d’aturats/es registrats

Font: Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya.

[1] Cal tenir present que des de desembre de 2020 les dades són provisionals i que l’Idescat realitza la publicació i l’explotació estadística dels fitxers d’afiliacions i comptes de cotització de la Seguretat Social que rep de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Abans d’aquesta data la publicació de les dades detallades estava a càrrec de l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu la comparativa de la sèrie històrica podria ser no totalment comparable en algunes variables i àmbits geogràfics.