Sala de premsa

Notes de premsa

L’Anoia registra al tercer trimestre la segona millor xifra de llocs de treball des del setembre del 2008 i augmenta empreses a tots els trams de grandària

La comarca suma 23 nous comptes de cotització respecte al mateix període de l’any anterior, amb un creixement relatiu idèntic al del conjunt de Catalunya.

L’Anoia ha mantingut al tercer trimestre el dinamisme al mercat del treball assolint la segona xifra més alta de llocs de treball des de setembre del 2008, només per darrere de la dada del trimestre anterior. El teixit empresarial s’ha mantingut també en la senda del creixement i sumant noves microempreses, pimes i grans empreses respecte a l’any anterior.

Així es constata en el darrer Informe trimestral del mercat del treball i teixit empresarial elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra de Comerç de Barcelona a l’Anoia. Un estudi que també analitza l’evolució dels afiliats/es/es/ades i l’atur mensual.

La construcció i els serveis expandeixen el seu teixit empresarial

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca frega les 3.080 empreses a finals de setembre de 2023, 23 empreses més que un any enrere (+0,8%). Aquesta evolució és exactament la mateixa a la registrada pel conjunt de Catalunya (+0,8%). No obstant això, respecte al trimestre anterior (juny 2023) es registra una minsa disminució d’1 compte de cotització a la comarca.

Per sectors, el teixit empresarial ha augmentat respecte a l’any anterior a la construcció (un +1,6%) i als serveis (0,7%), i ha disminuït a la indústria (-0,8%). Segons la grandària, el nombre d’empreses ha crescut a tos els sectors i amb major intensitat a mesura que augmenta la dimensió: un 0,2% entre les microempreses (fins als 9 traballadors/es) —que representen el 81,0% del total—, un 2,5% entre les petites (de 10 a 49 traballadors/es), un 5,5% a les empreses mitjanes (de 50 a 249 traballadors/es) i un 14,3% a les grans empreses (de 250 i més traballadors/es).

Les afiliacions continuen en registres històrics

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de traballadors/es autònoms/es) a la comarca ha augmentat un 2,6% el 30 de setembre de 2023 respecte a un any enrere, fins als gairebé 37.000, la segona xifra més elevada des de setembre 2008[1], només per darrere de la del trimestre anterior. Aquest creixement és menys intens que el registrat pel conjunt de Catalunya (3,6%).

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement entre els assalariats/es del 3,3% i del 0,3% entre els autònoms/es, evolució similar però menys intensa a la registrada a la del conjunt de Catalunya (+4,2% assalariats/es i un +0,9% autònoms/es). Al tancament del tercer trimestre l’Anoia compta 29.025 persones assalariades i 7.970 autònomes.

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms/es ha disminuït respecte a l’any anterior a tots els sectors, excepte als serveis (+1,2%): un 1,1% a la indústria, un 2,1% a la construcció i un 3,7% al primari. En canvi, el nombre d’assalariats/es ha augmentat a tots els sectors: un 3,8% als serveis, un 2,0% a la construcció i un 2,2% a la indústria.

Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats/es només ha minvat a les microempreses (-1,6%), mentre que a la resta de trams ha crescut, en la mateixa línia que el teixit empresarial, amb més intensitat a mesura que augmenta la dimensió: un 1,4% a les empreses petites, un 2,5% a les mitjanes i un 19,2% a les grans.

Nou rècord d’afiliació segons residència padronal

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats/es han augmentat un 2,5% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 54.050 persones a finals de setembre del 2023, la xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible). Una  evolució menys intensa a la registrada pel conjunt de Catalunya (3,5%).

El creixement ha estat més notable entre les dones (3,0%) que entre els homes (2,0%). Els afiliats/es registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre els 30 i 44 anys (-1,9%) per efectes demogràfics. Per nacionalitat, el creixement relatiu d’afiliats/es de nacionalitat estrangera —el 9,0% del total— ha estat més elevat que els de nacionalitat espanyola, un 11,2% i un 1,7%, respectivament.

Si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, el nombre és bastant superior en el segon cas (un 46% més). El motiu de la diferència és que molts traballadors/es residents a l’Anoia es traslladen a una comarca diferent per treballar. En termes quantitatius, prop de 17.000 anoiencs tenen el seu lloc de treball fora del territori.

L’atur cau un 3,5% interanual al setembre

Setembre del 2023 va tancar amb 6.591 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya a l’Anoia, dada que representa el valor més baix des del juliol del 2008. En termes interanuals, el descens relatiu se situa en el -3,5%, inferior al del conjunt de Catalunya (-5,3%).

La disminució anual és més notable entre els homes (-4,2%) que entre les dones (-3,0%). Per trams d’edat l’atur es redueix amb més intensitat entre els més joves (menors de 30 anys) i les persones de 30 a 44 anys, un 6,1% i un 5,5%, respectivament, enfront a la disminució de l’1,8% entre les persones de 45 anys i més.

Per últim, l’atur disminueix a tots els grups d’ocupació excepte a dos: els tècnics i professionals de suport (+41 persones) i els traballadors/es de restauració, personals i venedors (29 persones més). Destaca la disminució en termes absoluts de 158 persones entre les ocupacions elementals.

L’estimació de la taxa d’atur registral se situa en el 10,9% el setembre, la xifra més baixa per aquest mes des del 2008 (inici sèrie disponible), però dos punts percentuals per sobre a la registrada al conjunt de Catalunya (8,9%).

[1] Cal tenir present que des de desembre de 2020 les dades són provisionals i que l’Idescat realitza la publicació i l’explotació estadística dels fitxers d’afiliacions i comptes de cotització de la Seguretat Social que rep de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Abans d’aquesta data la publicació de les dades detallades estava a càrrec de l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu la comparativa de la sèrie històrica podria ser no totalment comparable en algunes variables i àmbits geogràfics.