Sala de premsa

Notes de premsa

El Berguedà tanca el 2023 amb una contracció d’empreses i d’afiliacions a la Seguretat Social

La comarca registra 1.215 empreses a finals de desembre, 13 comptes de cotització menys que el mateix període de l’any anterior (-1,1%).

El mercat del treball i el teixit empresarial del Berguedà han tancat el 2023 amb un lleu retrocés tant d’afiliacions a la Seguretat Social com de xifra d’empreses, una evolució oposada a la del conjunt de Catalunya, on l’ocupació ha tingut un comportament més dinàmic. Concretament, la comarca ha perdut a finals de desembre 13 comptes de cotització respecte al mateix mes de l’any anterior, mentre que els llocs de treball han caigut un 1,6% fins als 11.240 llocs de treball.

Així s’extreu del darrer Informe trimestral del mercat del treball i teixit empresarial elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra de Comerç de Barcelona al Berguedà, que a més d’analitzar el comportament del teixit empresarial, els llocs de treball i l’afiliació, també inclou la xifra d’afiliació segons residencia padronal i l’atur registrat a la comarca.

Creix la xifra d’empreses de la construcció i la indústria

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha disminuït un 1,1% a finals de desembre del 2023 respecte a un any enrere, fins a les 1.215 empreses, una evolució contrària a la registrada pel conjunt de Catalunya (+0,3%). Així mateix, respecte al trimestre anterior es registra una lleugera disminució de 2 comptes de cotització (-0,2%) a la comarca.

Per sectors, el teixit empresarial ha augmentat respecte a l’any anterior a la indústria (+2,0%) i a la construcció (+1,7%); i ha minvat un 1,6% als serveis i un 5,7% a l’agricultura. Segons la grandària, el nombre d’empreses només ha augmentat entre les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors/es), un 10,5%, i a la resta ha disminuït: un 0,3% a les microempreses (fins a 9 treballadors/es) —que representen el 87,1% del total— un 7,5% a les petites (de 10 a 49 treballadors/es) i un 50,0% (una empresa menys) a les grans empreses (de 250 i més treballadors/es).

El mercat del treball Berguedà perd dinamisme

Quant als llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors/es autònoms/es), el nombre a la comarca ha disminuït un 1,6% respecte a l’any anterior, fins a les 11.240 afiliacions el 31 de desembre de 2023. Aquesta evolució negativa es registra per sisè trimestre consecutiu, fet que no es donava des del desembre de 2020. Així mateix, és una dinàmica oposada a la registrada al conjunt Catalunya (+2,7%).

Segons el tipus de règim d’afiliació, el nombre de llocs de treball descendeix un 2,1% entre els assalariats/es i un 0,3% entre els autònoms/es, evolució contrària a la del conjunt de Catalunya (+3,1% els assalariats/es i +0,4% els autònoms/es).

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms/es augmenta només a la construcció (un 1,8%), i minva a la resta: un 0,2% als serveis, un 1,1% al primari i un 1,8% a la indústria. En canvi, el nombre d’assalariats/es ha crescut a tots els sectors (el 3,6% a l’agricultura, l’1,0% a la indústria i el 3,0% a la construcció), excepte al serveis (-4,0%).

Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats/es ha crescut anualment entre les microempreses i les empreses mitjanes, un 2,0% i un 15,8%, respectivament; mentre que ha disminuït entre les petites i grans empreses, un 5,1% i un 46,9%, respectivament.

Xifra històrica d’afiliació segons residència padronal

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats/es han augmentat un 1,3% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 16.075 persones a finals de desembre del 2023, la xifra més elevada per aquest mes des del 2012 (inici de la sèrie disponible). Aquesta evolució és menys intensa que la registrada pel conjunt de Catalunya (2,6%).

El creixement ha estat lleugerament més notable entre les dones que els homes (un 2,3% i un 0,5%, respectivament). Els afiliats/es registren un augment a tots els grans grups d’edat, excepte entre les de 30 i 44 anys (-1,8%) per efectes demogràfics. Per nacionalitat, cal destacar el creixement anual relatiu del 9,6% entre les persones de nacionalitat estrangera —que representen el 9,6% del total—, enfront del 0,4% dels afiliats/es de nacionalitat espanyola.

Si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 43% més). El motiu de la diferència és que prop de 4.000 treballadors/es residents al Berguedà es traslladen a una comarca diferent per treballar.

El Berguedà registra el millor desembre des del 2007 en termes d’aturats

Pel que fa a les xifres d’atur, el desembre del 2023 tanca amb 1.690 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya a la comarca i esdevé el valor més baix per a un mes de desembre des del 2007. Respecte a l’any anterior, l’atur disminueix un 0,8%, reducció similar a la del conjunt de Catalunya (-0,9%).

L’atur es redueix notablement entre els homes (-4,5%), mentre que entre les dones augmenta (+1,8%). Per grans grups d’edat, l’atur ha augmentat entre les persones menors de 30 anys (+11,8%) i el de més de 54 anys (+0,4%); en canvi ha disminuït entre les persones de 30 a 44 anys (-2,9%) i les de 45 a 54 anys (-6,0%). Per últim, l’atur disminueix només a tres grups dels nou grups d’ocupació analitzats: 23 persones entre els artesans, treballadors/es indústries i construcció, 22 persones entre els operadors d’instal·lacions i màquines, i muntadors, i 13 entre els professionals científics i intel·lectuals .

La taxa d’atur registral se situa en el 9,5% al desembre, la taxa més baixa per aquest mes des del 2008, però 3 dècimes per sobre a la registrada al conjunt de Catalunya (9,2%).