Sala de premsa

Notes de premsa

El mercat del treball osonenc creix tot i la creació del Lluçanès

La creació de la nova comarca catalana no limita a Osona d’assolir la segona xifra més alta de llocs de treball. 

El mercat del treball osonenc es mostra resilient tot i la sortida dels vuit municipis que integren la nova comarca del Lluçanès. Concretament, Osona tanca l’any amb 75.380 llocs de treball, 380 més que fa un any. Una dada que en termes relatius es tradueix en un increment del 0,5%, i que s’ha de remarcar positivament, ja que deixa de contemplar els municipis que passen a formar part de la nova comarca catalana. A més, la bona dinàmica dels resultats s’acompanya d’una estabilització de la creació empresarial i d’una important reducció de l’atur. 

Així s’extreu del darrer Informe trimestral del mercat del treball i teixit empresarial elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra de Comerç de Barcelona a Osona, el qual analitza el comportament que ha tingut del teixit empresarial, en termes de comptes de cotització, els llocs de treball, l’afiliació segons residència padronal i el resum mensual de l’atur registrat.? 

El teixit empresarial s’estabilitza en el darrer trimestre de l’any  

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha passat de 5.375 empreses el desembre de 2022 a 5.171 empreses al desembre de 2023 (-3,8%). Una reducció empresarial de 204 empreses que és resultat principalment de la sortida de les comarques del Lluçanès. En concret, la disminució s’ha materialitzat en 202 empreses ubicades als vuit municipis que ara pertanyen al Lluçanès i en  dos empreses als municipis osonencs. Tanmateix, respecte al trimestre anterior (on ja no s’incloïen els vuit municipis ara del Lluçanès) es registra un lleuger augment del 0,2% a la comarca (11 empreses més).  

Per sectors, tenint en compte el canvi en la dimensió comarcal, el nombre d’empreses ha minvat respecte a l’any anterior a tots, entre el 3,1% als serveis i el 7,8% a l’agricultura. Segons la grandària, el teixit empresarial només ha crescut interanualment un 3,8% a les empreses grans de 250 i més treballadors (una empresa més); mentre que ha disminuït un 4,3% a les microempreses (fins a 9 treballadors), un 1,3% a les empreses petites (de 10 a 49 treballadors) i un 3,7% a les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors). 

La creació del Lluçanès no impacta en el creixement dels llocs de treball d’Osona  

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca ha augmentat un 0,5% el 31 de desembre de 2023 respecte a un any enrere, tot i que ara compta amb vuit municipis menys, fins als 75.380, la segona xifra més elevada des del 2008 (inici de la sèrie disponible), només per darrere de la del març del 2023 (75.400). Aquest creixement és menys elevat al registrat pel conjunt de Catalunya (2,7%).  

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement entre els assalariats (1,7%), mentre que el nombre d’autònoms disminueix (-4,8%), evolució que no coincideix amb la del conjunt de Catalunya (+3,1% assalariats/des i un +0,4% autònoms/es). Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms ha disminuït a tots els sectors, entre el 2,9% als serveis i el 13,4% al primari. En concret, el nombre d’assalariats/des ha augmentat només als serveis respecte a un any enrere (+3,9%), i a la resta de grans sectors econòmics ha disminuït: un 1,5% a la construcció, un 1,3% a la indústria i un 5,6% a l’agricultura. 

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms/es ha disminuït a tots els sectors, entre el 2,6% als serveis i el 12,8% al primari. En canvi, el nombre d’assalariats/es ha augmentat a tots els grans sectors econòmics respecte a un any enrere —a excepció de l’agricultura—: un 6,6% als serveis, un 0,9% a la construcció i un 0,2% a la indústria. 

Pel que fa a la grandària de l’empresa, i en línia amb l’evolució del teixit empresarial, el nombre d’assalariats/des només ha crescut a les empreses grans (l’11,5%), i ha minvat a la resta: un 3,9% a les microempreses, un 1,2% a les empreses petites i un 4,0% a les empreses mitjanes. 

Gairebé 2.000 afiliats/des es desplacen a Osona per treballar 

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats/des han disminuït un 1,7% a la comarca respecte a un any enrere, tenint en compte que les xifres ja no comptabilitzen els vuits municipis del Lluçanès, fins a les 73.405 persones a finals de desembre de 2023. Aquesta és la segona més elevada per aquest mes des del 2012 (inici de la sèrie disponible), només per darrere de l’any anterior.  

Per sexe, la disminució ha estat més notable entre els homes (-3,0%) que entre les dones (-2,2%). Els afiliats/des minven entre les persones de 30 a 44 anys (-4,6%), els de 45 a 54 anys (-0,3%) i els de 55 anys i més (-0,7%); i augmenten entre els més joves menors de 30 anys (+0,6%). Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 4,0% entre els afiliats de nacionalitat estrangera —que representen el 17,1% del total—, enfront de la disminució del 2,8% dels afiliats de nacionalitat espanyola.  

Amb tot, si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, el nombre és lleugerament superior en el primer cas (1.975 més); el motiu de la diferència és que alguns treballadors residents d’altres comarques es traslladen per treballar a Osona. 

L’any tanca amb el millor desembre en terme de persones aturades 

Pel que fa a les xifres d’atur, el desembre de 2023 tanca amb 7.140 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya a la comarca i esdevé el valor més baix per a un mes de desembre des del 2007. En aquesta variable econòmica Osona continua incorporant els vuit municipis del Lluçanès. En termes interanuals es registra un augment de 58 persones (+0,8%), evolució oposada a la registrada a la del conjunt de Catalunya (-0,9%).  

Per sexe, el nombre d’aturats disminueix un 0,3% entre els homes, mentre que augmenta un 1,7% entre les dones. Per trams d’edat, l’atur augmenta a tots: un 2,0% entre els joves (menors de 30 anys), un 1,0% entre les persones de 30 a 44 anys, un 0,2% de 45 a 54 anys i un 0,6% a les persones de 55 anys. Per últim, l’atur augmenta a quatre dels deu tipus d’ocupació analitzats. Destaca, en termes absoluts, l’augment de l’atur a les ocupacions elementals (+62 persones) i la disminució entre els artesans, treballadors de la indústria i construcció (-35 persones). 

La taxa d’atur registral se situa en el 8,6% al desembre, la xifra més baixa per aquest mes des del 2008, i sis dècimes per sota a la registrada al conjunt de Catalunya (9,2%).