Sala de premsa

Notes de premsa

El mercat del treball osonenc registra xifres històriques al tancament del segon trimestre

L’afiliació segons residència padronal marca el segon registre més elevat per al mes de juny des del 2012, tot i que descendeix un 1,4% interanual.

El mercat del treball osonenc acomiada el primer semestre de l’any amb xifres històriques. Concretament, al tancament del segon trimestre la comarca registra 74.655 llocs de treball, la xifra més alta per a un mes de juny des del 2008. En contrast amb el dinamisme de l’ocupació, el teixit empresarial ha experimentat la caiguda més intensa des del març del 2020.

Així s’extreu del darrer Informe trimestral del mercat del treball i teixit empresarial elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra territorial d’Osona, que també analitza el comportament que ha tingut l’afiliació segons residència padronal, i el resum mensual de l’atur registrat.

El teixit empresarial retrocedeix a la comarca

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha disminuït un 3,9% a finals de juny de 2023 respecte a un any enrere, fins a les 5.174 empreses. Es tracta de la caiguda més intensa des del març 2020, amb una evolució oposada a la registrada pel conjunt de Catalunya (+0,3%). Així mateix, respecte al trimestre anterior es registra una disminució del 3,2% (170 empreses).

El nombre d’empreses ha minvat respecte a l’any anterior a tots els sectors, entre el 3,2% als serveis i el 9,2% a l’agricultura. Segons la grandària, ha crescut un 0,6% interanual a les empreses petites (de 10 a 49 treballadors) i un 8,3% a les empreses grans (de 250 i més treballadors). En canvi, ha disminuït un 4,8% a les microempreses (fins a 9 treballadors) i un 4,4% a les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors).

Els assalariats/es creixen a tots els grans sectors

El nombre de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a Osona ha crescut un 1,2% a finals de juny respecte a un any enrere fins als 74.655, la xifra més elevada per aquest mes des del 2008 (inici de la sèrie disponible)[1]. Un creixement lleugerament menys elevat al del conjunt de Catalunya (2,8%).

Segons el tipus de règim d’afiliació els assalariats/es creixen un 2,5% fins a les 61.685 persones, mentre que el nombre d’autònoms/es disminueix un -4,7% fins a les 12.970 persones, una evolució que contrasta amb la del conjunt de Catalunya (+3,3% assalariats i un +0,1% autònoms).

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms/es ha disminuït a tots els sectors: entre el 3,1% als serveis i el 12,7% al primari. En canvi, el nombre d’assalariats/es ha augmentat a tots els grans sectors econòmics respecte a un any enrere —a excepció de l’agricultura—: un 3,9% als serveis, un 3,7% a la construcció i un 0,6% a la indústria.

Pel que fa a la grandària de l’empresa, i en línia amb l’evolució que ha presentat teixit empresarial, el nombre d’assalariats ha crescut un 2,8% a les empreses petites i un 11,6% a les empreses grans, mentre que ha disminuït un 4,4% a les microempreses i un 3,6% a les empreses mitjanes.

Lleuger retrocés d’afiliació per residència padronal

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat/ada, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats/es osonencs han disminuït un 1,4% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 73.845 persones a finals de juny de 2023. Tanmateix, aquesta xifra es la segona més elevada per aquest mes des del 2012 (inici de la sèrie disponible), només per darrere de la registrada l’any anterior.

La disminució ha estat més notable entre els homes (-1,9%) que entre les dones (-0,8%). Per altra banda, els afiliats/es minven a tots els grans grups d’edat, a excepció dels menors de 30 anys (+2,1%). Per nacionalitat, destaca el creixement relatiu del 8,0% entre els afiliats/es estrangers —que representen el 17% del total—, enfront de la disminució del 3,2% dels nacionals.

Si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, el nombre és lleugerament superior en el primer cas. El motiu d’aquesta diferència és que alguns treballadors/es residents d’altres comarques es traslladen per treballar a Osona.

L’atur a Osona frega les 6.930 persones

El juny del 2023 tanca a Osona amb 6.928 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya, el segon valor més baix per a un mes de juny des del 2008 (només per darrere de la de juny 2022). No obstant això, en termes interanuals es registra un augment de 146 persones (+2,2%), evolució oposada a la reducció del conjunt de Catalunya (-2,5%).

El nombre d’aturats augmenta un 2,1% entre els homes i un 2,2% entre les dones. Per trams d’edat, l’atur només ha disminuït entre les persones de 55 anys i més (un 0,6%) i ha augmentat a la resta: un 11,5% entre els joves (menors de 30 anys), un 2,9% els de 30 a 44 anys i un 0,6% els de 45 a 54 anys.

Per últim, l’atur disminueix a 5 dels deu tipus d’ocupació analitzats. Destaca, en termes absoluts, l’augment de l’atur a les ocupacions elementals (+167 persones) i la disminució entre els operadors d’instal·lacions i màquines, i muntadors (-29 persones).

La taxa d’atur registral se situa en el 8,3% al juny, la xifra més baixa per aquest mes des del 2008, i que és idèntica a l’any anterior, i cinc dècimes per sota a la registrada al conjunt de Catalunya (8,8%).

[1] Cal tenir present que des de desembre de 2020 les dades són provisionals i que l’Idescat realitza la publicació i l’explotació estadística dels fitxers d’afiliacions i comptes de cotització de la Seguretat Social que rep de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Abans d’aquesta data la publicació de les dades detallades estava a càrrec de l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu la comparativa de la sèrie històrica podria ser no totalment comparable en algunes variables i àmbits geogràfics.