Sala de premsa

Notes de premsa

El Baix Llobregat tanca el tercer trimestre amb una xifra rècord de llocs de treball

La comarca registra més de 350.000 llocs de treball a 30 de setembre, la xifra més elevada per aquest mes des del 2008.

El dinamisme del mercat del treball del Baix Llobregat impulsa la comarca a registres històrics. En el tancament d’aquest tercer trimestre la comarca ha registrat la xifra més elevada de persones afiliades des del 2012, així com el setembre amb la dada més alta de llocs de treball des del 2008. A més, el nombre de persones aturades es redueix mensualment de forma sostinguda i durant el darrer any s’ha reduït un 6%.

Així s’extreu del darrer Informe trimestral del mercat del treball i teixit empresarial elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra de Comerç de Barcelona al Baix Llobregat, el quan analitza el comportament que ha tingut del teixit empresarial, en termes de comptes de cotització, i l’evolució del mercat del treball en tot el seu conjunt.

La comarca registra un creixement mínim d’empreses respecte a l’any passat

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha augmentat un 0,1% a finals de setembre de 2023 respecte a un any enrere, fins a les 20.846 empreses; aquest creixement és menys intens al registrat pel conjunt de Catalunya (+0,8%). Tanmateix, respecte al trimestre anterior (juny 2023) es comptabilitza una disminució de 37 comptes de cotització a la comarca (-0,2%).

Per grans sectors econòmics, el nombre d’empreses ha crescut respecte a l’any anterior a la construcció (1,5%) i als serveis (0,2%), mentre que a la indústria ha disminuït un 1,7%. Segons la grandària, el nombre d’empreses només ha disminuït un 0,4% entre les microempreses (fins a 9 treballadors) —que representen el 79% del total—, i a la resta ha crescut, amb més intensitat a mesura que augmenta el tamany: un 1,7% entre les empreses petites (de 10 a 49 treballadors), un 2,3% entre les mitjanes (de 50 a 249 treballadors) i un 12,9% entre les grans empreses (de 250 i més treballadors).

L’auge dels assalariats/ades impulsa la creació de llocs de treball a xifres històriques

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca ha augmentat un 3,6% el 30 de setembre de 2023 respecte a un any enrere, fins a les 351.820, la xifra més elevada per aquest mes des de 2008 (inici de la sèrie disponible).

Aquest creixement ha estat el mateix al registrat pel conjunt de Catalunya (3,6%). Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement més notable entre els assalariats (4,1%) que entre els autònoms (0,4%), evolució molt similar a la del conjunt de Catalunya (4,2% assalariats i un +0,9% autònoms).

Per grans sectors econòmics, respecte a l’any anterior, el nombre d’autònoms ha minvat a l’agricultura (-4,2%) i a la indústria (-0,5% ); en canvi, ha augmentat a la construcció i als serveis (0,7% i 0,5%, respectivament). En canvi, el nombre d’assalariats ha augmentat a tots els grans sectors econòmics respecte a l’any anterior (excepte al primari que es manté estable): un 5,1% als serveis, un 1,4% a la construcció i un 0,8% a la indústria.

Pel que fa a la grandària de l’empresa, en línia amb l’evolució del teixit empresarial, el nombre d’assalariats ha crescut a tots els trams analitzats, a excepció de les microempreses (-0,3%): un 1,8% a les empreses petites, un 0,9% a les mitjanes i un 10,6% a les empreses grans.

Les dones guanyen terreny en termes d’afiliacions

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 2,7% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 375.230 persones a finals de setembre de 2023, la xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible).

Per sexe, el creixement ha estat més intens entre les dones (3,3%) que entre els homes (2,1%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre els 30 i 44 anys (-1,3%) per efectes demogràfics. Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 9,8% entre els afiliats de nacionalitat estrangera —que representen l’11,2% del total—, enfront de l’1,8% dels afiliats de nacionalitat espanyola.

Si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 7% més); el motiu de la diferència és que alguns treballadors residents al Baix Llobregat es traslladen a una comarca diferent per treballar.

La taxa d’atur se situa sis dècimes per sota de la registrada al conjunt de Catalunya

Pel que fa a les xifres d’atur, el setembre de 2023 tanca amb 33.409 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya a la comarca i esdevé el tercer valor més baix des de l’abril del 2008, només per darrere de juny i juliol 2023. Respecte a l’any anterior es registra un descens del 6,0%, evolució menys intensa a la registrada al conjunt de Catalunya (-5,3%).

Per sexe, la disminució anual ha estat més notable entre els homes (-6,8%) que entre les dones (-5,5%). Per trams d’edat l’atur es redueix un 5,3% entre els joves menors de 30 anys, un 11,9% entre les persones de 30 a 44 anys, un 7,9% entre els de 45 a 54 anys i només un 0,1% entre els de 55 any o més.

Per últim, l’atur augmenta només a dos dels deu grups analitzats: els directors i gerents —21 persones més— i les ocupacions militars —1 persona més. Destaquen les disminucions en termes absoluts de 877 persones entre les ocupacions elementals i 369 persones entre els treballadors de restauració, personals i venedors.

La taxa d’atur registral se situa en el 8,2% el setembre, la xifra més baixa des del 2008 (inici de la sèrie disponible), juntament amb la de juny, i set dècimes per sota a la registrada al conjunt de Catalunya (8,9%).