Sala de premsa

Notes de premsa

El Barcelonès Nord expandeix el seu teixit empresarial i registra una ocupació rècord al tancament del 2023

El creixement d’empreses respecte al tancament de l’any anterior (1,3%) supera amb escreix l’augment del teixit empresarial al conjunt de Catalunya (0,3%).

El mercat del treball i el teixit empresarial dels municipis del Barcelonès Nord (Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet) va tancar el 2023 amb la millor xifra de llocs de treball des del 2008 a finals del mes de desembre fins a fregar les 92.850 afiliacions. En paral·lel, el teixit empresarial també s’ha expandit en termes anuals i ha acabat l’any amb més de 7.830 comptes de cotització i un creixement relatiu per sobre de l’1%.

Així s’extreu del darrer Informe trimestral del mercat del treball i teixit empresarial elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra de Comerç de Barcelona al Barcelonès Nord, que analitza el comportament que ha tingut del teixit empresarial, en termes de comptes de cotització, les afiliacions i el resum de l’atur registrat al territori.

La construcció i els serveis lideren el creixement empresarial

El nombre d’empreses (comptes de cotització) al Barcelonès Nord ha augmentat un 1,3% a finals de desembre del 2023 respecte a un any enrere fins a les 7.836 empreses, una evolució més intensa a la registrada pel conjunt de Catalunya (0,3%). Tanmateix, respecte al trimestre anterior es registra un estancament del nombre d’empreses a l’àrea (0,0%).

Per sectors, el teixit empresarial ha augmentat respecte a l’any anterior a la construcció i els serveis (3,0% i 1,4% respectivament), mentre que a la indústria el nombre es redueix (-2,0%).  Segons la grandària, el nombre d’empreses ha crescut a tots els trams analitzats: l’1,2% a les microempreses (fins als 9 treballadors), el 2,0% a les empreses petites (de 10 a 49 treballadors), l’1,4% a les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors) i el 3,4% a les empreses grans de 250 i més treballadors (una empresa més).

Nou registre històric de llocs de treball

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms/es) a l’àrea ha augmentat un 2,5% el 31 de desembre del 2023 respecte a un any enrere, fins a les gairebé 92.850, la xifra més elevada des del 2008[1] (inici de la sèrie disponible), un creixement similar al del conjunt de Catalunya (2,7%).

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement del 3,1% entre els assalariats/es i del 0,4% entre els autònoms/es, exactament en la mateixa línia amb el que ha succeït al conjunt de Catalunya. En termes absoluts, a finals del 2023 a l’àrea hi ha 72.010 assalariats/es i 20.825 autònoms/es.

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms/es ha disminuït un 1,6% a la indústria, mentre que a la construcció ha augmentat un 2,4% i als serveis un 0,2%. En canvi, el nombre d’assalariats/es ha augmentat a tots els sectors: un 3,9% a la construcció, un 3,3% als serveis i un 1,7% a la indústria. Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats/es ha crescut a tots els trams: un 1,2% entre les microempreses, un 3,7% a les empreses petites, un 3,0% entre les empreses mitjanes i un 4,6% entre les empreses grans.

Repunt dels afiliats/es de nacionalitat estrangera

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat/ada, en lloc de la seu de l’empresa, el nombre d’afiliats/es ha augmenta t un 2,2% a l’àrea respecte a un any enrere, fins a les gairebé 159.000 persones a finals de desembre del 2023, la segona xifra més elevada del 2012 (inici de la sèrie disponible), només per darrere de la del mes anterior (159.555).

El creixement ha estat més notable entre les dones (2,5%) que entre els homes (1,9%). Els afiliats/es registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones d’entre 30 i 44 anys, que disminueixen un 1,4% per efectes demogràfics. Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 8,2% entre els afiliats/es de nacionalitat estrangera —que representen el 18,7% del total—, enfront del 0,9% dels afiliats/es de nacionalitat espanyola.

Si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, el nombre és molt superior en el segon cas (un +71%). El motiu de la diferència és que molts treballadors/es residents al Barcelonès Nord es traslladen a una comarca diferent per treballar.

L’atur tanca el 2023 amb un dels valors més baixos registrats

El Barcelonès Nord va tancar el 2023 amb 21.440 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya de l’àrea, que esdevé el segon valor més baix per al mes de desembre des del 2008, només per darrere de dada de l’any anterior (21.282 aturats/es). Respecte a l’any anterior, suposa un augment del 0,7%, evolució oposada a la registrada al conjunt de Catalunya (-0,9%).

El creixement anual ha estat del 0,4% entre els homes i l’1,0% entre les dones. Per trams d’edat, l’atur només disminueix entre les persones de 45 a 54 anys, un 2,0%. En canvi, el nombre d’aturats/es ha augmentat un 6,0% entre els més joves i un 1,4% entre les persones de 55 o més anys, i es manté entre les persones de 30 a 44 anys.

Per últim, l’atur ha crescut a cinc dels deu grups analitzats, destaca en termes absoluts l’augment de 101 persones entre els professionals científics i intel·lectuals (+13,2%). Per contra, entre els artesans i treballadors d’indústries i construcció és on es registra la disminució més elevada del nombre d’aturats/es en termes absoluts, 76 persones menys (-3,4%).

La taxa d’atur registral se situa al desembre en l’11,4% a Badalona, el 12,1% a Santa Coloma de Gramenet i el 14,1% a Sant Adrià del Besós, la xifra més baixa per aquest mes des del 2008 per a les dues primeres, i la segona més baixa per a la ciutat de Sant  Adrià (només lleugerament superior a la taxa de l’any anterior, el 14,0%).

[1] Cal tenir present que des de desembre de 2020 les dades són provisionals i que l’Idescat realitza la publicació i l’explotació estadística dels fitxers d’afiliacions i comptes de cotització de la Seguretat Social que rep de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Abans d’aquesta data la publicació de les dades detallades estava a càrrec de l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu la comparativa de la sèrie històrica podria ser no totalment comparable en algunes variables i àmbits geogràfics.