Sala de premsa

Notes de premsa

El Vallès Oriental compta amb gairebé 8.000 llocs de treball més que abans de la pandèmia

La comarca registra més de 155.000 llocs de treball a 30 de setembre, la segona xifra més elevada des del 2008.

Resultats oposats en el tancament del tercer trimestre al Vallès Oriental, mentre que la xifra de llocs de treball i d’afiliacions registra dades històriques, la creació d’empreses es redueix lleugerament. En concret, la comarca compta amb 190.945 afiliats/ades a la Seguretat Social, una dada històrica, i 155.465 llocs de treball, la segona xifra més elevada des del 2008. Unes dades que si es comparen amb les registrades abans de l’impacte de la pandèmia (setembre del 2019) es tradueixen amb un creixement del 7% en termes d’afiliacions, 12.499 més, i del 5,4% en llocs de treball, 7.958 més.

Així s’extreu del darrer Informe trimestral del mercat del treball i teixit empresarial elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental, el quan analitza el comportament que ha tingut del teixit empresarial, en termes de comptes de cotització, i l’evolució del mercat del treball en tot el seu conjunt.

La indústria redueix a la baixa el nombre d’empreses

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca registra 11.738 a finals de setembre de 2023, un -0,3% respecte a l’any anterior (30 empreses menys); aquesta evolució és oposada a la registrada pel conjunt de Catalunya (+0,8%). Així mateix, respecte al trimestre anterior es registra una disminució de 59 empreses (-0,5%).

Per sectors, el teixit empresarial ha augmentat respecte a l’any anterior només a la construcció (2,0%), mentre que als serveis i la indústria ha disminuït (un -0,2% i un -1,6%, respectivament). Segons la grandària, el nombre d’empreses ha crescut entre les petites (de 10 a 49 treballadors), un 0,6%, i les mitjanes (de 50 a 249 treballadors), un 3,7%, i s’ha mantingut entre les grans empreses (de més de 249 treballadors). En canvi, el teixit empresarial a les microempreses (fins a 9 treballadors) —que representen el 80,1% del total— ha disminuït un 0,6%.

El nombre de llocs de treball registra una dada històrica tot i moderar-se el creixement

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca ha augmentat un 0,8% el 30 de setembre de 2023 respecte a un any enrere, fins als 155.465, la segona xifra més elevada des del 2008 (inici de la sèrie disponible), només per darrere de març 2023. Aquest creixement és menys notable que el registrat pel conjunt de Catalunya (3,6%).

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement molt similar entre els assalariats/ades (0,9%) i autònoms/es (0,8%), una evolució menys intensa a la registrada al conjunt de Catalunya pel que fa al primer cas i similar al segon (+4,2% assalariats i un +0,9% autònoms).

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms/es ha augmentat als serveis i a la construcció (1,3% i 0,2%, respectivament) i ha disminuït un 1,4% a la indústria i un -2,2% al sector primari. En canvi, el nombre d’assalariats/ades ha augmentat a tots els grans sectors, però amb diferents intensitats: l’1,9% a la construcció, el 0,9% a la indústria i el 0,7% als serveis.

Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats/ades ha minvat respecte a l’any anterior a les microempreses i les grans empreses, un 0,7% i el 0,9%, respectivament, mentre que ha crescut, a les empreses petites i mitjanes, un 1,2% i 2,6%, respectivament.

Les dones guanyen terreny en termes d’afiliacions

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 2,6% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les gairebé 190.950 persones a finals de setembre de 2023, la xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible). Tanmateix, l’evolució ha estat menys intens al registrat al conjunt de Catalunya (3,5%).

Per sexe, el creixement ha estat més intens entre les dones (3,2%) que entre els homes (2,0%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones d’entre 30 i 44 anys (-1,7%) per efectes demogràfics. Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 9,8% entre els afiliats de nacionalitat estrangera —que representen el 9,8% del total—, en front de l’1,8% dels afiliats de nacionalitat espanyola.

Si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 23% més); el motiu de la diferència és que molts treballadors residents al Vallès Oriental es traslladen a una comarca diferent per treballar. Quantitativament, més de 35.000 vallesans/es tenen el seu lloc de treball fora del territori.

En termes d’atur s’assoleix el millor setembre des del 2007

Pel que fa a les xifres d’atur, el setembre de 2023 tanca amb 19.303 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya a la comarca i esdevé el valor més baix per a un mes de setembre des del 2007. Respecte a l’any anterior es registra una disminució del 3,6%, descens menys notable al registrat al conjunt de Catalunya (-5,3%).

Per sexe, el nombre de persones aturades ha disminuït un 3,5% entre les dones i un 3,8% entre els homes. Per edat, l’atur ha disminuït entre les persones menors de 30 anys (-5,9%), les de 30 a 44 anys (-7,7%) i les de 45 a 54 anys (-6,3%); en canvi, l’atur ha augmentat entre els més grans, de 55 anys o més (+2,4%). Per últim, el nombre de persones aturades augmenta a quatre dels deu tipus d’ocupació analitzats. En termes absoluts, destaca l’augment de l’atur entre els professionals científics i intel·lectuals (+39 persones) i la disminució entre les ocupacions elementals (-347 persones).

La taxa d’atur registral se situa en el 9,2% al setembre, la xifra més baixa per aquest mes des del març 2008, però tres dècimes més que la registrada al conjunt de Catalunya (8,9%).