Sala de premsa

Notes de premsa

L’Alt Penedès compta amb 43.605 llocs de treball el 2023, la xifra més alta des del 2008 a la comarca

La comarca registra 3.255 empreses a finals de desembre del 2023, deu empreses més respecte al mateix període un any enrere (+0,3%).

El mercat del treball de l’Alt Penedès va tancar el 2023 amb una nova xifra històrica. Concretament, la comarca va assolir 43.605 llocs de treball, que suposa la xifra més elevada d’afiliacions des del 2008. En paral·lel, el teixit empresarial penedesenc va incorporar 10 nous comptes de cotització en el darrer trimestre de l’any respecte al mateix període de l’any anterior, amb un creixement relatiu idèntic a l’experimentat al conjunt de Catalunya.

Així s’extreu del darrer Informe trimestral del mercat del treball i teixit empresarial elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra de Comerç de Barcelona a l’Alt Penedès, que també analitza les dades d’afiliats/es i l’atur mensual.

La construcció i els serveis expandeixen el seu teixit empresarial  ??  

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca registra 3.255 empreses a finals de desembre del 2023, deu empreses més respecte a un any enrere (+0,3%). Aquesta evolució és la mateixa a la registrada pel conjunt de Catalunya (0,3%).

Per sectors, el teixit empresarial ha crescut a la construcció i als serveis respecte a l’any anterior (2 i 25 empreses més, respectivament), i ha disminuït un 2,6% a la indústria i un 7,5% a l’agricultura (14 i 3 empresa menys, respectivament).

Segons la grandària, el nombre d’empreses ha disminuït interanualment un 0,5% entre les microempreses (fins als 9 treballadors) —que representen el 81,3% del total—, s’ha mantingut entre les grans empreses (de 250 i més treballadors) i ha augmentat un 2,3% a les empreses petites (de 10 a 49 treballadors) i un 11,3% entre les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors).

Dinamisme a l’ocupació malgrat el context d’alentiment de l’activitat

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca ha augmentat un 3,2% el desembre del 2023 respecte a un any enrere, fins als 43.605, la xifra més elevada des de 2008[1] (inici de la sèrie disponible). Un creixement superior al del conjunt de Catalunya (2,7%).

Segons el tipus de règim d’afiliació, s’observa un creixement del entre els assalariats (+3,9%) enfront una lleugera disminució entre els autònoms (-0,1%), una evolució similar a la del conjunt de Catalunya en el primer cas, però oposada respecte al segon (+3,1% i +0,4%, respectivament). En termes absoluts, l’Alt Penedès compta amb 35.920 assalariats i 7.685 autònoms.

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms ha disminuït a tots els sectors, excepte als serveis (0,9%): un -2,3% al primari, un -4,1% a la indústria i un -0,9% a la construcció. Per contra, el nombre d’assalariats ha augmentat un 6,2% als serveis i un 3,0% a la construcció i pràcticament s’ha mantingut a la indústria (-0,1%).

Pel que fa a la grandària de l’empresa el nombre d’assalariats ha crescut a tots els trams analitzats, amb més intensitat a mesura que n’augmenta la mida: un 0,1% a les microempreses, un 0,5% a les empreses petites, un 7,2% a les empreses mitjanes i un 8,1% a les empreses grans. Com a resultat, la dimensió mitjana de treballadors per empresa (nombre d’assalariats per compte de cotització) s’enfila als 11 treballadors de mitjana per empresa, la xifra més elevada des del 2008 (inici de la sèrie disponible), juntament amb la del trimestre anterior.

Nova xifra històrica d’afiliats segons residència padronal

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, les persones afiliades han augmentat un 1,7% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 49.525 a finals de desembre del 2023, la xifra més elevada per aquest mes des del 2012 (inici de la sèrie disponible). Aquesta evolució ha estat menys notable que al conjunt de Catalunya (+2,6%).

El creixement ha estat més intens entre les dones (2,5%) que entre els homes (1,1%). Les persones afiliades registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre els 30 i 44 anys (-2,1%) per efectes demogràfics. Per nacionalitat, els afiliats de nacionalitat estrangera (que representen el 10,4% del total) han crescut el 2,7%, enfront de l’1,6% dels afiliats de nacionalitat espanyola.

Si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 14% més). El motiu de la diferència és que hi ha treballadors residents a l’Alt Penedès es traslladen a una comarca diferent per treballar.

L’Alt Penedès tanca l’any amb la taxa d’atur més baixa des del 2008

Pel que fa a les xifres d’atur, el desembre del 2023 tanca amb 4.991 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya a la comarca, el valor més elevat des del març, però el més baix per a un mes de desembre des del 2007. En termes interanuals, el nombre d’aturats disminueix un 0,3%, descens menys intens al registrat al conjunt de Catalunya (-0,9%).

L’atur descendeix entre les dones (-1,5%), mentre que entre els homes augmenta un 1,4%. Per trams d’edat, l’atur augmenta entre els més joves menors de 30 anys (+2,8%) i els de 55 anys i més (+4,1%); en canvi, ha minvat un 5,8% entre les persones de 30 a 44 anys i un 2,0% entres les de 45 a 54 anys. Per últim, dels nou tipus d’ocupació analitzats, el nombre d’aturats augmenta a quatre en termes interanuals: +35 persones entre els professionals científics i intel·lectuals, +10 persones entre els tècnics i professionals de suport i 8 persones més entre els directors i gerents i entre els treballadors agrícoles. En aquest sentit, destaca la disminució, en termes absoluts, de 34 persones aturades entre les ocupacions elementals a la comarca.

La taxa d’atur registral se situa en el 9,2% el desembre del 2023, la xifra més baixa per aquest mes des del 2008 i la mateixa a la registrada al conjunt de Catalunya (9,2%).

[1] Cal tenir present que des de desembre de 2020 les dades són provisionals i que l’Idescat realitza la publicació i l’explotació estadística dels fitxers d’afiliacions i comptes de cotització de la Seguretat Social que rep de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Abans d’aquesta data la publicació de les dades detallades estava a càrrec de l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu la comparativa de la sèrie històrica podria ser no totalment comparable en algunes variables i àmbits geogràfics.