Sala de premsa

Notes de premsa

L’Alt Penedès compta amb gairebé 2.500 llocs de treball més que abans de l’impacte de la Covid-19

La xifra total d’empreses a la comarca pràcticament no varia en termes anuals i per sectors es registren més empreses a la construcció i als serveis.

L’Alt Penedès va tancar el tercer trimestre amb un nou creixement d’afiliacions a la Seguretat Social en línia amb l’increment experimentat al conjunt del país. Concretament, al tancament de setembre la comarca va assolir la segona millor xifra de llocs de treball des del 2008. Paral·lelament, la xifra d’empreses s’ha mantingut pràcticament estable.

Així es constata en el darrer Informe trimestral del mercat del treball i teixit empresarial elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra de Comerç de Barcelona a l’Alt Penedès. Un estudi que també analitza l’evolució del nombre d’empreses (comptes de cotització), l’evolució de l’afiliació segons residència padronal i la xifra d’aturats/es.

Les microempreses, únic segment empresarial que decreix

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca registra 3.249 empreses a finals de setembre del 2023, una empresa més respecte a un any enrere (0,0%). Una evolució que contrasta a la registrada pel conjunt de Catalunya, on el nombre d’empreses augmenta un 0,8%.

Per sectors, el teixit empresarial penedesenc ha crescut a la construcció i als serveis respecte a l’any anterior (2 i 12 empreses més, respectivament). En canvi, ha disminuït un 2,2% a la indústria i un 2,4% a l’agricultura (12 i 1 empresa menys, respectivament).

Segons la grandària, el nombre d’empreses ha disminuït interanualment un 0,5% entre les microempreses (fins als 9 treballadors) —que representen el 81,4% del total. En canvi, a la resta de trams analitzats augmenta el teixit empresarial, amb més intensitat a mesura que augmenta la dimensió: un 1,9% a les empreses petites (de 10 a 49 treballadors), un 4,0% entre les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors) i un 25,0% entre les grans (de 250 i més treballadors).

La dimensió mitjana de treballadors/es per empresa, en màxims històrics

Els llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca el tercer trimestre han augmentat un 3,4% anualment fins als 43.550, la segona xifra més elevada des de juny de 2008[1], només per darrere de la del trimestre anterior. Un creixement molt similar al registrat pel conjunt de Catalunya (3,6%).

De fet, aquesta xifra supera amb escreix els valors previs a l’impacte de la Covid-19. Concretament, al setembre del 2019 l’Alt Penedès comptava amb 41.134 llocs de treball. Una dada un -5,5% inferior respecte al setembre actual i que en termes absoluts es tradueix en una creació de 2.416 llocs de treball.

Segons el tipus de règim d’afiliació, s’observa un creixement del 4,0% entre els assalariats/es i el 0,7% entre els autònoms/es, evolució molt similar a la de Catalunya (4,2% i 0,9%, respectivament). Així, l’Alt Penedès compta a finals de setembre amb 35.855 assalariats/es i 7.695 autònoms/es.

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms/es ha disminuït a tots els sectors, excepte als serveis (1,9%): un -2,3% al primari, un -2,1% a la indústria i un -0,9% a la construcció. Per contra, el nombre d’assalariats/es ha augmentat a tots els sectors, excepte al primari: un 6,0% als serveis, un 0,8% a la construcció i un 1,3% a la indústria.

Pel que fa a la grandària de l’empresa el nombre d’assalariats/es ha crescut a tots els trams analitzats, però amb diferents intensitats: un 0,8% a les microempreses, un 1,7% a les empreses petites, un 1,6% a les empreses mitjanes i un 14,9% a les empreses grans. Així, la dimensió mitjana de treballadors/es per empresa (nombre d’assalariats/es per compte de cotització) s’enfila als 11 treballadors/es per empresa, la xifra més elevada des del 2008 (inici de la sèrie disponible).

Rècord d’afiliació segons residència padronal a la comarca

Pel que fa a la residència padronal de l’afiliat/ada, en lloc de la seu de l’empresa, les persones afiliades han augmentat un 2,5% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les gairebé 49.700 a finals de setembre del 2023, la xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible). Tanmateix, l’evolució ha estat menys notable que la registrada pel conjunt de Catalunya (+3,5%).

El creixement ha estat més intens entre les dones (3,4%) que entre els homes (1,8%). Les persones afiliades registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre els 30 i 44 anys (-1,4%) per efectes demogràfics.

Per nacionalitat, destaca el creixement relatiu del 5,0% entre els afiliats/ades estrangers/es (que representen el 10,2% del total), enfront del 2,3% dels afiliats de nacionalitat espanyola.

Finalment, si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 14% més). El motiu de la diferència és que alguns treballadors/es residents a l’Alt Penedès es traslladen a una comarca diferent per treballar.

L’atur a l’Alt Penedès registra un 3,6% menys d’aturats/es

Pel que fa a les xifres d’atur, el setembre del 2023 tanca amb 4.796 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya a la comarca i esdevé el segon valor més baix des de l’octubre del 2008, només per darrere de la xifra de juny 2022. En termes interanuals, el nombre d’aturats/es cau un 3,6%, evolució menys intensa a la registrada al conjunt de Catalunya (-5,3%).

El descens anual ha estat d’un 4,0% entre els homes i un 3,4% entre les dones. Per trams d’edat, l’atur pràcticament es manté entre els més joves menors de 30 anys (+0,3%) i els de 55 anys i més (+0,1%); en canvi, ha minvat un 8,8% entre les persones de 30 a 44 anys i un 5,0% entres les de 45 a 54 anys. Per últim, dels nou tipus d’ocupació analitzats, el nombre d’aturats/es només augmenta a tres en termes interanuals: +21 persones entre els empleats/es d’oficines comptables i administratius, +17 entre els directors/es i gerents i +4 entre els treballadors/es agrícoles. Destaca la disminució de 103 persones aturades entre les ocupacions elementals (-5,8%).

La taxa d’atur registral se situa en el 8,9% el setembre, la xifra més baixa per aquest mes des del 2008, juntament amb la de l’any anterior, i la mateixa a la registrada al conjunt de Catalunya (8,9%).

[1] Cal tenir present que des de desembre de 2020 les dades són provisionals i que l’Idescat realitza la publicació i l’explotació estadística dels fitxers d’afiliacions i comptes de cotització de la Seguretat Social que rep de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Abans d’aquesta data la publicació de les dades detallades estava a càrrec de l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu la comparativa de la sèrie històrica podria ser no totalment comparable en algunes variables i àmbits geogràfics.