Sala de premsa

Notes de premsa

El Garraf tanca el 2023 amb una xifra històrica de llocs de treball

La comarca registra 37.440 afiliacions a la Seguretat Social el 31 de desembre, la xifra més elevada de llocs de treball per a aquest mes des del 2008.

Tant el teixit empresarial com el mercat del treball del Garraf van acomiadar el 2023 amb creixements anuals. Pel que fa a l’ocupació, de fet, a finals de desembre la comarca va assolir la xifra més alta de llocs de treball registrats en aquest mes des del 2008, amb un creixement d’afiliacions que es va situar en la mateixa línia que al conjunt de Catalunya.

Així s’extreu del darrer Informe trimestral del mercat del treball i teixit empresarial elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra de Comerç de Barcelona al Garraf, que analitza el comportament del teixit empresarial, els llocs de treball i l’afiliació segons residència padronal, així com el resum mensual de l’atur registrat a la comarca.

El creixement d’empreses, lleugerament per sobre de la mitjana catalana

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha augmentat un 0,6% a finals de desembre del 2023 respecte a un any enrere, fins a les 4.042 empreses. Aquest increment és lleugerament més intens al registrat pel conjunt de Catalunya (0,3%).

Per sectors, el teixit empresarial només ha augmentat als serveis, un 1,1% i es manté a l’agricultura, mentre que a la indústria i la construcció ha disminuït, un 3,3% i un 1,7%, respectivament.

Segons la grandària, el nombre d’empreses ha crescut als tres trams de menor dimensió, i amb més intensitat a mesura que augmenta la mida: un 0,4% a les microempreses (fins a 9 treballadors) —que representen el 87,1% del total—, un 1,4% a les empreses petites (de 10 a 49 treballadors) i un 3,0% a les mitjanes (de 50 a 249 treballadors); mentre que el teixit empresarial s’ha mantingut estable a les grans empreses (250 treballadors o més).

Les afiliacions a la comarca s’enfilen fins a les 37.440

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms/es) a la comarca ha augmentat un 2,6% el 31 de desembre de 2023 respecte a un any enrere, fins a les 37.440, la xifra més elevada per aquest mes des del 2008[1]. Aquesta evolució és molt similar a la registrada pel conjunt de Catalunya (2,7%).

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement més notable entre els assalariats/es que els autònoms/es  (3,0% i 1,8%, respectivament). A finals del 2023 el Garraf compta amb 25.860 persones assalariades i 11.580 autònoms/es.

Per grans sectors econòmics, el nombre d’assalariats/es ha augmentat a tots els sectors: un 7,5% a la indústria, un 7,0% a la construcció i un 1,8% als serveis. El nombre d’autònoms/es ha augmentat als serveis i a la construcció (un 1,8% i un 2,4%, respectivament); mentre que a la indústria i el sector primari es manté. Pel que fa a la grandària de l’empresa el nombre d’assalariats/es ha crescut a tots els trams analitzats: un 1,2% entre les microempreses, un 3,0% a les empreses petites, un 2,8% a les empreses mitjanes i un 15,8% a les empreses grans.

Prop de 30.000 persones es desplacen fora de la comarca per treballar

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats/es han augmentat un 2,3% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 66.530 persones a finals de desembre del 2023, la xifra més elevada per aquest mes des del 2012 (inici de la sèrie disponible). El ritme de creixement anual és molt similar al registrat al conjunt de Catalunya (2,6%).

El creixement ha estat més elevat entre les dones (2,9%) que entre els homes (1,9%). Els afiliats/es registren un augment a tots els grans grups d’edat excepte entre les persones d’entre 30 i 44 anys (-2,3%) per efectes demogràfics. Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 6,7% entre els afiliats/es de nacionalitat estrangera —que representen el 14,9% del total—, enfront de l’1,6% dels afiliats/es de nacionalitat espanyola.

Si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és molt superior en el segon cas (un 78% més). El motiu de la diferència és que prop de 30.000 treballadors residents al Garraf es traslladen a una comarca diferent per treballar.

La taxa d’atur registral del desembre registra un mínim històric

El Garraf va tancar el desembre amb poc més de 7.600 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya, la xifra més baixa per aquest mes des del 2008. En termes interanuals, el nombre d’aturats/es disminueix un 1,6% al desembre, descens lleugerament més intens al registrat al conjunt de Catalunya (-0,9%).

La reducció del nombre d’aturats/es ha estat més elevada entre els homes (-2,5%) que entre les dones (-0,8%). Per trams d’edat, l’atur ha disminuït a tots, excepte entre les persones de 55 anys i més, un +1,0%. Per últim, l’atur descendeix a cinc dels deu tipus d’ocupació analitzats. Destaquen les reduccions en valor absolut de 107 persones entre les ocupacions elementals (-5,5%), i l’augment de 44 persones entre els tècnics i professionals de suport (+5,8%).

La taxa d’atur registral se situa en el 10,3% el desembre, la xifra més baixa per aquest mes des del 2008 (inici sèrie disponible), però 1,1 punts percentuals per sobre a la registrada al conjunt de Catalunya (9,2%).

[1] Cal tenir present que des de desembre de 2020 les dades són provisionals i que l’Idescat realitza la publicació i l’explotació estadística dels fitxers d’afiliacions i comptes de cotització de la Seguretat Social que rep de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Abans d’aquesta data la publicació de les dades detallades estava a càrrec de l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu la comparativa de la sèrie històrica podria ser no totalment comparable en algunes variables i àmbits geogràfics.