Sala de premsa

Notes de premsa

L’Hospitalet acaba el 2023 amb un nou rècord de llocs de treball i sumant més empreses

El creixement d’empreses respecte al tancament de l’any anterior (1,3%) supera amb escreix l’augment del teixit empresarial al conjunt de Catalunya (0,3%).

El mercat del treball i el teixit empresarial de L’Hospitalet de Llobregat van tancar el 2023 amb bones notícies. Pel que fa l’ocupació, la ciutat va assolir la millor xifra de llocs de treball des del 2008 a finals del mes de desembre fins a fregar les 107.600 afiliacions. En paral·lel, el teixit empresarial també s’ha expandit en termes anuals i ha acabat l’any amb més de 5.500 comptes de cotització, amb un creixement relatiu per sobre de l’1%.

Així s’extreu del darrer Informe trimestral del mercat del treball i teixit empresarial elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra de Comerç de Barcelona a L’Hospitalet, que analitza el comportament del teixit empresarial, els llocs de treball i l’afiliació segons residència padronal, així com el resum mensual de l’atur registrat a la comarca.

Les microempreses i les pimes lideren el creixement empresarial

El nombre d’empreses (comptes de cotització) al municipi ha augmentat un 1,3% a finals de desembre del 2023 respecte a un any enrere, fins a les 5.523 empreses, un creixement més notable al registrat pel conjunt de Catalunya (0,3%). Així mateix, respecte al trimestre anterior es registra una disminució del 0,8% (45 empreses).

Per sectors, el teixit empresarial ha augmentat respecte a l’any anterior a la construcció i els serveis (el 2,0% i l’1,5% respectivament), s’ha mantingut al sector primari i ha disminuït a la indústria un 2,3%. Segons la grandària, el nombre d’empreses ha crescut a tots els trams analitzats, excepte a les empreses de 250 i més treballadors (grans empreses) on es manté: un 1,0% entre les empreses fins a 9 treballadors (microempreses), un 1,8% les de 10 a 49 treballadors (petites empreses) i un 5,6% a les de 50 a 249 treballadors (empreses mitjanes).

El creixement d’afiliacions, molt similar al del conjunt del país

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms/es) al municipi ha crescut un 2,9% el 31 de desembre del 2023 respecte a un any enrere, fins a les gairebé 107.600, la xifra més elevada des de 2008 (inici de la sèrie disponible[1]). Aquest creixement és molt similar al del conjunt de Catalunya (2,7%).

Segons el tipus de règim d’afiliació, el nombre d’assalariats/es augmenta anualment un 3,2% i el d’autònoms/es un 0,9%, una evolució similar a la del conjunt de Catalunya (3,1% i 0,4%, respectivament). Al tancament de l’any la ciutat compta amb 93.700 assalariats/es i 13.855 autònoms/es.

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms/es ha crescut un 0,8% a la construcció i un 1,3% als serveis, s’ha mantingut a l’agricultura (0,0%) i ha disminuït a la indústria (-5,0%). En canvi, el nombre d’assalariats/es ha augmentat a tots els sectors (excepte a l’agricultura que es manté): un 9,8% a la construcció, un 2,9% als serveis i un 2,5% a la indústria. Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats/es ha crescut a tots els trams analitzats: un 1,2% a les microempreses, un 1,1% a les empreses petites, un 8,0% a les mitjanes i  un 2,6% a les empreses grans.

Xifra històrica d’afiliació segons residencia padronal: gairebé 117.400 persones

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat/ada, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats/es han augmentat un 3,6% al municipi respecte a un any enrere, fins a les gairebé 117.400 persones a finals de desembre del 2023, la segona xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible), només per darrere de la del mes anterior (116.990).

El creixement ha estat més notable entre les dones que entre els homes (4,8% i 3,5%, respectivament). Els afiliats/es registren un augment a tots els grans grups d’edat, entre el 0,9% de les persones compreses entre els 30 i 44 anys i el 6,8% dels 55 anys o més. Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 10,3% entre els afiliats/es de nacionalitat estrangera —que representen el 25,1% del total—, enfront de l’1,5% dels afiliats/es de nacionalitat espanyola.

Si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 9% més). El motiu de la diferència és que alguns treballadors/es residents a l’Hospitalet es traslladen a un municipi diferent per treballar.

La taxa d’atur de desembre, la més baixa per a aquest mes des del 2008

L’any 2023 va tancar amb 12.061 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya de L’Hospitalet, el segon valor més baix per a un mes de desembre des del 2007 (només per darrere de la xifra de l’any anterior, 12.031 persones). En termes interanuals, el nombre d’aturats/es es redueix un 0,3% al desembre, descens menys intens al del conjunt de Catalunya (-0,9%).

L’atur ha disminuït entre els homes (-1,3%), mentre que entre les dones ha augmentat (un 1,5%). Per trams d’edat, el nombre d’aturats/es augmenta entre les persones de major edat (de 55 anys i més), un 3,5%, i els més joves (menors de 30 anys), un 4,9%; en canvi, es redueix entre les persones de 30 a 44 anys (-2,7%) i les de 45 a 54 anys (-2,4%). Per últim, l’atur només disminueix a tres dels deu tipus d’ocupació analitzats: les ocupacions elementals (-84 persones), els operadors d’instal·lacions i màquines, i muntadors (-66) i els artesans i treballadors d’indústries i construcció (-20).

La taxa d’atur registral se situa en el 9,3% el desembre, la xifra més baixa per aquest mes des del 2008, i una dècima per sobre a la registrada al conjunt de Catalunya (9,2%).

[1] Cal tenir present que des de desembre de 2020 les dades són provisionals i que l’Idescat realitza la publicació i l’explotació estadística dels fitxers d’afiliacions i comptes de cotització de la Seguretat Social que rep de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Abans d’aquesta data la publicació de les dades detallades estava a càrrec de l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu la comparativa de la sèrie històrica podria ser no totalment comparable en algunes variables i àmbits geogràfics.

Adjunts