Sala de premsa

Notes de premsa

Osona assoleix la segona millor xifra de llocs de treball des del 2008 durant el tercer trimestre

La comarca compta amb 75.195 llocs de treball a finals de setembre, un 2,4% més que l’any anterior, tot i perdre 8 municipis que s’han integrat al Lluçanès.

La pèrdua de municipis que s’han integrat al Lluçanès no s’ha traduït en una pèrdua de llocs de treball a Osona durant el tercer trimestre. De fet, la comarca ha expandit durant aquest període el seu mercat del treball fins a tancar setembre amb la segona xifra més elevada d’afiliacions a la Seguretat Social des del 2008, amb prop de 75.200 llocs de treball.

Així s’extreu del darrer Informe trimestral del mercat del treball i teixit empresarial elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra de Comerç de Barcelona a Osona, que també analitza el comportament que ha tingut del teixit empresarial, en termes de comptes de cotització, l’afiliació segons residència padronal, i el resum mensual de l’atur registrat.

Els municipis osonencs sumen 21 noves empreses

El nombre d’empreses[1] (comptes de cotització) a la comarca ha passat de 5.340 empreses el setembre de 2022 a 5.160 empreses al setembre de 2023 (-3,4%). Aquesta reducció de 180 empreses és resultat d’una disminució de 191 empreses ubicades als vuit municipis que ara pertanyen al Lluçanès i d’un augment de 21 empreses als municipis osonencs. Tanmateix, respecte al trimestre anterior (on ja no s’incloïen els vuit municipis ara del Lluçanès) es registra una lleugera disminució del 0,3% a la comarca (14 empreses menys).

Per sectors, tenint en compte el canvi en la dimensió comarcal, el nombre d’empreses ha minvat respecte a l’any anterior a tots, entre el 2,6% als serveis i el 9,0% a l’agricultura. Segons la grandària, el teixit empresarial només ha crescut interanualment un 8,0% a les empreses grans (de 250 i més treballadors/es); mentre que ha disminuït un 4,0% a les microempreses (fins a 9 treballadors/es), un 0,6% a les empreses petites (de 10 a 49 treballadors/es) i un 0,8% a les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors/es).

Nova xifra històrica de llocs de treball

La comarca ha tancat el tercer trimestre d’enguany amb 75.195 llocs de treball, la segona xifra més elevada des del 2008 (inici de la sèrie disponible)[2].  Una xifra un 2,4% superior a la registrada el 30 de setembre de l’any passat, malgrat que ara compta amb vuit municipis menys, i sensiblement inferior a la registrada pel conjunt de Catalunya (3,6%).

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement entre els assalariats/es (3,9%), mentre que el nombre d’autònoms/es disminueix (-4,3%), evolució que en el segon cas no coincideix amb la del conjunt de Catalunya (+4,2% assalariats/es i un +0,9% autònoms/es). Així al tancament del tercer trimestre, Osona compta amb un total de 62.235 assalariats/es i 12.960 autònoms/es.

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms/es ha disminuït a tots els sectors, entre el 2,6% als serveis i el 12,8% al primari. En canvi, el nombre d’assalariats/es ha augmentat a tots els grans sectors econòmics respecte a un any enrere —a excepció de l’agricultura—: un 6,6% als serveis, un 0,9% a la construcció i un 0,2% a la indústria.

Pel que fa a la grandària de l’empresa, i força en línia amb l’evolució del teixit empresarial, el nombre d’assalariats/es ha crescut un 16,6% a les empreses grans, pràcticament s’ha mantingut a les petites (+0,4%), i a les microempreses i empreses mitjanes (un 3,5% i un 3,0%, respectivament).

Unes 1.895 persones de fora d’Osona es traslladen a la comarca per treballar

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats/es han disminuït un 1,2% a la comarca respecte a un any enrere, tenint en compte que les xifres ja no comptabilitzen els vuits municipis del Lluçanès, fins a les 73.300 persones a finals de setembre de 2023. Aquesta és la segona més elevada per aquest mes des del 2012 (inici de la sèrie disponible), només per darrere de l’any anterior.

La disminució ha estat més notable entre els homes (-1,8%) que entre les dones (-0,3%). Els afiliats/es minven entre les persones de 30 a 44 anys (-4,0%) i els de 55 anys i més (-0,7%); es mantenen entre les de 45 a 54 anys i augmenten entre els més joves menors de 30 anys (+2,0%). Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 6,6% entre els afiliats/es de nacionalitat estrangera —que representen el 17,2% del total—, enfront de la disminució del 2,6% dels afiliats/es de nacionalitat espanyola.

Si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, el nombre és lleugerament superior en el primer cas (1.895 més). El motiu de la diferència és que alguns treballadors/es residents d’altres comarques es traslladen per treballar a Osona.

Més de 7.000 osonencs/ques busquen feina

Pel que fa a les xifres d’atur[3], el setembre de 2023 tanca amb 7.034 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya a la comarca i esdevé el valor més baix per a un mes de setembre des del 2007. En termes interanuals es registra una disminució de 65 persones (-0,9%), reducció molt menys intensa que la registrada a la del conjunt de Catalunya (-5,3%).

L’atur disminueix un 1,2% entre els homes i un 0,7% entre les dones. Per trams d’edat, l’atur només ha disminuït entre les persones de 30 a 44 anys i les de 45 a 54 anys (un -4,9% i un -1,3%, respectivament) mentre ha augmentat entre els joves (menors de 30 anys), un 3,9%, i les persones de 55 anys i més, un 0,7%. Per últim, l’atur augmenta a quatre dels deu tipus d’ocupació analitzats. Destaca, en termes absoluts, l’augment de l’atur a les ocupacions elementals (+31 persones) i la disminució entre els artesans, treballadors/es de la indústria i construcció (-37 persones).

La taxa d’atur registral se situa en el 8,5% al setembre, la xifra més baixa per aquest mes des del 2008, i quatre dècimes per sota a la registrada al conjunt de Catalunya (8,9%).

[1] Cal esmentar que a partir del maig de 2023, les dades d’Idescat es presenten segons la distribució territorial vigent: 42 comarques i l’entitat territorial singular Aran (Llei 7/2023, de creació de la comarca del Lluçanès, que també modifica territorialment el Bages i Osona). Per tant, les dades d’Osona de comptes de cotització, afiliats/es i llocs de treball a partir del maig ja no inclouen el vuit municipis del Lluçanès (Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Martí d’Albars i Sobremunt), afectant així a la comparabilitat de les xifres en relació amb l’any anterior.

[2] Cal tenir present que des de desembre de 2020 les dades són provisionals i que l’Idescat realitza la publicació i l’explotació estadística dels fitxers d’afiliacions i comptes de cotització de la Seguretat Social que rep de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Abans d’aquesta data la publicació de les dades detallades estava a càrrec de l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu la comparativa de la sèrie històrica podria ser no totalment comparable en algunes variables i àmbits geogràfics.

[3] En aquesta variable econòmica l’estadística encara comptabilitza a Osona els vuit municipis que han passat a formar part al maig del 2023 al Lluçanès.